Dodatkowe informacje i objaśnienia

47. Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

 
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (-) Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych (-) Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju (-) Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu (-) Maciej Szozda
Główny Księgowy (-) Tomasz Południewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top