Dodatkowe informacje i objaśnienia

14. Majątek socjalny oraz zobowiązania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”, „Fundusz”) tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Na mocy ustawy oraz wewnętrznych regulaminów Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w ciężar kosztów. Celem funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej spółek w Grupie, pożyczek udzielonych pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Grupa skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie są w pełni kontrolowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Tabele poniżej przedstawiają analitykę aktywów i zobowiązań ZFŚS.

 
w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Aktywa dotyczące ZFŚS    
Środki pieniężne na rachunku wydzielonym ZFŚS 2.483 2.465
Należności od pracowników wynikające z ZFŚS 3.810 3.885
Pozostałe 66 38
Razem 6.359 6.388
Pasywa dotyczące ZFŚS    
Zobowiązania z tytułu  ZFŚS 6.348 6.257
Pozostałe 11 131
Razem 6.359 6.388

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top