Dodatkowe informacje i objaśnienia

45. Zarządzanie kapitałem

Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom.
Realizacja powyższego  celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitałów własnych.

Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitały własne obejmują kapitał własny należny wspólnikom Jednostki Dominującej powiększony o udziały niekontrolujące.​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​​

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Oprocentowane kredyty i pożyczki długoterminowe 4.403.453 4.942.590
Oprocentowane kredyty i pożyczki krótkoterminowe 1.932.006 758.481
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (391.266) (355.054)
Zadłużenie netto 5.944.193 5.346.017
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.498.819 6.809.393
Udziały niekontrolujące 14.658 36.752
Kapitały własne razem 7.513.477 6.846.145
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego 0,79 0,78

Monitoring struktury finansowania dokonywany jest w celu zapewnienia realizacji celu ujętego w Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na lata 2011-2015, która zakłada zmniejszenie wielkości zadłużenia i osiągnięcie wskaźnika relacji długu do kapitału własnego na poziomie nieprzekraczającym 0,4 na koniec okresu objętego strategią.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top