Dodatkowe informacje i objaśnienia

16. Dywidendy

W dniu 28 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę numer 6 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2009. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku w wysokości 591.327 tysięcy złotych przeznacza się na:

  • kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 590.327 tysięcy złotych,
  • zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – w kwocie 1.000 tysiąca złotych.

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółka zaprezentowała podzielony wynik w pozycji „Zyski zatrzymane”. Dodatkowo podział wyniku na Fundusz Celowy został ujęty jako koszt w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku i zaprezentowany w pozycji rezerwy krótkoterminowe.

Do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału wyniku za rok 2010.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top