Ludzie

Społeczeństwo

Otwarte, oparte na zaufaniu i współdziałaniu relacje ze społecznym otoczeniem stanowią wartość dla Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma wywiera istotny pozaekonomiczny wpływ na społeczeństwo. Realizacja Programu 10+ dała temu dobitny dowód. Od lat przedsiębiorstwo inwestuje także w kompleksowe projekty przeciwdziałające problemom społecznym w jego otoczeniu: działa na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomaga chronić zagrożone gatunki fauny i flory, a także angażuje się w długofalowe programy edukacji sportowej dzieci i młodzieży.

Wpływ inwestycji Program 10+ na otoczenie 

Grupa LOTOS, w wyniku realizacji Programu 10+, wywarła znaczący pośredni wpływ ekonomiczny na otoczenie Spółki. Do kluczowych jego obszarów należy zaliczyć:

Wpływ inwestycji Program 10+ na otoczenie

Wdrożenie i propagowanie europejskich standardów bezpieczeństwa

Koncern, dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa w realizacji inwestycji Program 10+, zawarł w umowie na zarządzanie projektem z Project Managing Contractor (PMC) zapisy o współpracy i koordynacji całości działań w obszarze bezpieczeństwa i ochrony pracy (HSE).

Procedury i instrukcje HSE

Z uwagi na skalę działań realizowanych w ramach inwestycji Program 10+ i dla jej lepszego monitorowania, wspólnie z PMC zostało opracowanych szereg procedur oraz instrukcji do opracowania przez wykonawców, w celu zapewnienia bezpieczeństwa (plany HSE). Celem tych dokumentów było przedstawienie wzorcowych i zalecanych do wdrożenia rozwiązań, dotyczących zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska w realizacji tak wielkich inwestycji, jak Program 10+. Dokumenty te były przekazane w formie załączników do umów i zleceń z firmami wykonawczymi.

Dobre praktyki HSE

W celu efektywnego propagowania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska stworzono szereg broszur omawiających te zagadnienia. Przekazano je do wszystkich generalnych wykonawców i zobowiązano do zapoznania się z ich treścią wszystkich podwykonawców.

Tablice bezpieczeństwa

Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa w obszarze związanym z realizacją Programu 10+ wymagało stosowania odpowiednich narzędzi umożliwiających jej monitorowanie oraz ocenę. Dla stworzenia atmosfery pozytywnej konkurencji na polu bezpieczeństwa pracy wśród wykonawców na placach budów zostały ustawione tablice bezpieczeństwa.

Kontrole HSE na terenie budowy

W ramach monitorowania bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska, Spółka wspólnie z PMC przeprowadzała cotygodniowe kontrole z udziałem kierownictwa budowy, służb BHP z ramienia wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Każdorazowo po przeprowadzonej kontroli Grupa LOTOS sporządzała raport i przesyłała go do wykonawcy. Jeżeli w protokole zawarte były zadania do wykonania przez wykonawcę, po ich realizacji wykonawca przesyłał zwrotnie wypełniony raport z podjętych działań korygujących.

Przeglądy HSE

Zgodnie z wymaganiami procedur powstałych na potrzeby realizacji Programu 10+, Spółka wspólnie z PMC przeprowadziła cykl przeglądów w obszarze HSE wśród wszystkich głównych wykonawców. Celem tych przeglądów było sprawdzenie wdrożonych działań wśród kontraktorów i ich podwykonawców w oparciu o dokumenty, jakie powstały na potrzeby inwestycji oraz wdrożonych działań na terenach budowy.

Miesięczne spotkania koordynacyjne HSE

W celu nawiązania lepszej współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcami, Grupa LOTOS wspólnie z PMC organizowała spotkania z udziałem personelu zajmującego się zapewnieniem i monitorowaniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W trakcie tych spotkań wykonawcy przekazywali informacje dotyczące podjętych działań na rzecz poprawy poziomu HSE, podsumowywano miniony miesiąc i wypracowywano kolejne działania, których nadrzędnym zadaniem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Tworzenie nowych miejsc pracy w Grupie LOTOS i jej otoczeniu

Nowe instalacje oznaczają także nowe miejsca pracy. Dla pokrycia potrzeb kadrowych związanych z przyszłą eksploatacją instalacji budowanych w ramach Programu 10+ Grupa LOTOS przeprowadziła nabór i szkolenie 120 nowych pracowników, w tym 30 inżynierów. Ponadto przy budowie instalacji Programu 10+ okresowo pracowało na budowie 3.450 pracowników firm trzecich.

Umożliwianie inwestycji i rozwoju wykonawców, podwykonawców i dostawców

W wyniku zawartych z wykonawcami umów na projektowanie, dostawy i wykonawstwo robót w ramach realizacji Programu 10+ do końca 2010 r. Grupa LOTOS zapłaciła firmom 5,5 mld zł.

 

  

Wartość zakupionych usług - Program 10+ w mld PLN do 31.12. 2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Podkreślić należy, że w kraju pozostało 41% wydatków Grupy LOTOS z tytułu wykonanych prac na rzecz Programu 10+ przez firmy trzecie. Z tego 26%, tj. 0,58 mld zł zarobiły firmy z województwa pomorskiego, natomiast 74%, tj. 1,66 mld zł – pozostałe firmy krajowe.

Wartość zakupionych usług w kraju - Program 10+ w mld PLN do 31.12. 2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Współpraca z wiodącymi koncernami międzynarodowymi i transfer technologii

Technologie dla poszczególnych przedsięwzięć Programu 10+ zostały wybrane spośród wiodących i najbardziej efektywnych procesów. Wśród ich dostawców znaleźli się światowi liderzy branży tacy jak: Shell Global Solutions, Kellogg Brown and Root, Lurgi GmbH, Chevron Lummus Global. Amerykański koncern Lockheed Martin w ramach umowy offsetowej z Rządem RP, związanej z zakupem myśliwców F-16, zaangażowany był w finansowanie transferu technologii i wspieranie całego Programu. Do realizacji Programu zostały zaangażowane głównie wiodące firmy projektowe w branży budownictwa przemysłowego, które posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu budową kompleksów rafineryjnych i chemicznych na całym świecie: Technip (Włochy), ABB Lummus Global (Niemcy), Lurgi (Niemcy/Polska), Fluor (Holandia/Polska). Jednocześnie znaczący udział, szczególnie jako wykonawcy robót budowlano-montażowych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, miały firmy z regionu pomorskiego i przedsiębiorstwa budowlane z całej Polski.

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju i dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia poprzez zapewnienie ciągłości dostaw nośników energii

Stworzone w gdańskiej rafinerii możliwości przerobu różnych gatunków ropy naftowej, dostęp do własnych złóż oraz bliskie położenie morskich terminali przeładunkowych sprzyjają zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw surowca.

Działania prospołeczne

Grupa Kapitałowa LOTOS koncentruje swoją działalność prospołeczną przede wszystkim na aktywności spójnej z misją i strategią rozwoju koncernu oraz wartościami reprezentowanymi przez markę LOTOS w obszarach ważnych dla życia klientów oraz mieszkańców okolic zakładów. Swoje cele biznesowe Spółka realizuje z uwzględnieniem istotnych celów społecznych. Działalność prospołeczna realizowana jest w dwóch priorytetowych obszarach:

 • ochrona środowiska i ekologia: inicjatywy z zakresu ochrony środowiska i ekologii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego,
 • ludzie i ich otoczenie: wsparcie udzielane instytucjom zdrowia publicznego, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwój nauki i edukacji, rozwój kultury fizycznej i edukacji sportowej młodego pokolenia.

Działania proekologiczne

W ramach założeń strategii społecznej odpowiedzialności Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera ekologię, czyli szeroko rozumiane działania związane ze strukturą i funkcjonowaniem przyrody. W ramach działań proekologicznych Spółka prowadzi i wspiera inicjatywy mające na celu m.in. podwyższanie świadomości i wrażliwości na zagadnienia związane z ochroną środowiska i działania ekologiczne.

Współpraca z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

W 2009 r. Grupa LOTOS podjęła współpracę z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Działania mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków morza, przede wszystkim morświna, zwanego bałtyckim delfinem. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informację o sposobach ochrony gatunków zagrożonych. Spółka przekazała środki na zakup aparatury wspomagającej ochronę morświnów przed połowem. Działania realizowane są w Zatoce Puckiej w ramach projektu „Czynna ochrona morświnów przed przyłowem”. Grupa LOTOS przekazała środki pieniężne z przeznaczeniem na dofinansowanie działań proekologicznych – ochronę morświnów, zakup hydroakustycznych detektorów i pułapkowych narzędzi połowowych typu "pot".

W ramach wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego Spółka, kolejny rok z rzędu, zaangażowała się w organizację Dnia Morświna, którego celem było przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat życia i ochrony tego gatunku. Współpraca firmy z partnerami zaowocowała realizacją projektu „Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność Morza Bałtyckiego”, upowszechniającego wiedzę na temat ochrony zasobów naturalnych i problematyki żyjących w tym akwenie ssaków morskich. W 2010 r. odbył się konkurs skierowany do gimnazjalistów, dotyczący bioróżnorodności Morza Bałtyckiego i jego ochrony. W konkursie uczestniczyło 53 uczniów. Zorganizowana została również kampania informacyjno-edukacyjna „Natura pod kilem”, promująca ochronę obszarów Natura 2000 oraz zachęcająca do włączenia się społeczeństwa w tworzenie planów ochrony tych obszarów. Kampania prowadzona była na statkach Żeglugi Gdańskiej w terminie 1 maja 2010 - 31 sierpnia 2010 r. W celach informacyjno - edukacyjnych rozdystrybuowano 75.000 ulotek i zamieszczono na statkach dziesięć tablic edukacyjnych. Kontynuacją tych działań było przeprowadzenie w terminie 2 listopada 2010 - 31 grudnia 2010 r. kampanii billboardowej na terenie Trójmiasta i Półwyspu Helskiego na rzecz ochrony siedlisk obszaru objętego europejskim systemem ochrony przyrody obszaru Natura 2000.

Projekt współpracy Grupy LOTOS z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu spotkał się z uznaniem uczestników Targów Dobrych Praktyk CSR zorganizowanych jesienią 2010 r. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Działania z zakresu Ochrony bioróżnorodności Bałtyku zostały nagrodzone 2. miejscem wśród 28 firm i organizacji pozarządowych biorących udział w Targach.

Międzynarodowy Dzień Sprzątania Bałtyku i Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata

W ramach Międzynarodowego Dnia Sprzątania Bałtyku, w połączeniu z Międzynarodowym Dniem Sprzątania Świata, Spółka zainicjowała akcję „Posprzątaj z nami Bałtyk! Posprzątaj z nami Świat!”, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży z trójmiejskich szkół. Celem było rozbudzenie odpowiedzialności za otaczające środowisko, a szczególnie za Morze Bałtyckie, w tym za jego czystość. Wydarzenie zostało zorganizowane na terenie Wyspy Sobieszewskiej, która znajduje się w najbliższym sąsiedztwie Spółki i jest miejscem szczególnie cennym pod względem przyrodniczym. Uczniowie wzięli udział w sprzątaniu pasa lasu oraz fragmentu plaży. Następnie wzięli udział w specjalnie przygotowanym programie edukacyjno-rekreacyjnym o tematyce ekologicznej. W akcji uczestniczyło ok. 300 dzieci z 10 szkół podstawowych i przedszkoli. Zebrano ok. 60 sześćdziesięciolitrowych worków śmieci.

Współpraca z Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Grupa LOTOS, jako przedsiębiorstwo działające w branży chemicznej, w sposób szczególny poczuwa się do odpowiedzialności za prospołeczne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Poza przedsięwzięciami z zakresu edukacji ekologicznej, Spółka współpracuje z instytucjami proekologicznymi. Należy do nich Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG). W 2010 r. Grupa LOTOS wsparła ją, przekazując środki finansowe przeznaczone na rozbudowę oprogramowania systemu informacyjnego SoundPlan oraz modernizację stacji pomiarowej AM2, zlokalizowanej w Gdańsku Kaczeńce. Celem tych działań jest rozwój, utrzymanie i doskonalenie monitoringu regionalnego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie. Efektem jest doskonalenie systemu informacji o jakości powietrza i określanie wpływu źródeł emisji na stan zanieczyszczenia.

Działania społeczne

Akademia Bezpieczeństwa LOTOS

Program złożony jest z szeregu działań mających na celu przede wszystkim zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem dzieci, poprzez działania edukacyjne i propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i dorosłych. Na działania w 2010 r. składały się następujące elementy:

 • Program „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły”,
 • Konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski”,
 • Udział w Pikniku Motoryzacyjnym i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Sopocie,
 • Działania komunikacyjne skierowane do pracowników.

Działania w ramach Akademii Bezpieczeństwa LOTOS skierowane są do zewnętrznych grup odbiorców (dzieci i młodzieży) oraz do wewnątrz, czyli pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

„LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły” to program edukacyjno-prewencyjny realizowany we współpracy z Policją i ekspertami BRD, którego celem jest zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Działanie skierowane jest do pierwszoklasistów szkół podstawowych i ma na celu zwrócenie ich uwagi na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również kształtowanie właściwych zachowań i postaw podczas poruszania się po drodze. Niski poziom bezpieczeństwa, szczególnie wśród pieszych na drogach w Polsce, to ważny problem społeczny. W ramach programu prowadzone są przez policjantów i instruktorów BRD zajęcia, podczas których omawiane są zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz rozpoznawania odpowiednich miejsc do zabawy. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują, ufundowane przez koncern, elementy odblaskowe i pakiety edukacyjne BRD.

Program realizowany jest na terenie funkcjonowania wybranych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS, tj. w województwie pomorskim oraz powiatach znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu spółek LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło. W województwie pomorskim działania podejmowane są od 2001 r., w Jaśle od 1998 r. i w Czechowicach od 2004 r.

W ciągu ostatnich pięciu lat Spółka przekazała uczniom ok. 61 tys. odblasków i 38 tys. pakietów BRD, w tym po 13 tys. w 2010 r.

Konkurs „Uwolnić Odblaski” jest integralnym elementem Akademii Bezpieczeństwa LOTOS, adresowanym do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z woj. pomorskiego, powiatu jasielskiego i bielskiego, szczególnie dla uczestników programu „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły”. Ma na celu zwrócenie uwagi dzieci na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w ruchu drogowym oraz służy wyrobieniu nawyku noszenia elementów odblaskowych, które zmniejszają ryzyko wypadków.

Akademia Bezpieczeństwa LOTOS – rok 2010 w liczbach:

uczestnicy „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły”: 13.000 dzieci, w tym w woj. pomorskim 9.000, w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach po 2.000,

uczestnicy konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski”: udział 500 uczniów z 70 szkół,

uczestnicy Pikniku Motoryzacyjnego i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Sopocie: 5.000 osób.

O wartości Programu Akademii Bezpieczeństwa LOTOS może świadczyć fakt, że Grupa LOTOS w 2010 r. została nagrodzona tytułem Najlepszego Partnera w Biznesie w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu w konkursie organizowanym przez magazyn Home&Market;. Podkreślono zaangażowanie firmy w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, jako szczególnie ważnej w Polsce kwestii.

Projekt Akademia Bezpieczeństwa LOTOS został również zakwalifikowany do Raportu Dobrych Praktyk 2010, przygotowywanego corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym prezentowane są praktyki przedstawiające innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów i jednocześnie przynoszące korzyści dla firmy, stanowiąc wartość dodaną dla niej samej bądź społeczeństwa.

Program „Dobry Sąsiad”

Program został rozpoczęty w 2006 r. Jego realizacja przebiega w bezpośrednim otoczeniu Grupy LOTOS w Gdańsku. Celem strategicznym programu jest podwyższenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez wspomaganie edukacji najmłodszych, zaś cele szczegółowe, to:

 • angażowanie się w życie lokalnych społeczności poprzez wspieranie festynów rodzinnych, imprez sportowych itp.,
 • wspieranie działań proekologicznych w najbliższym sąsiedztwie rafinerii ze szczególnym uwzględnieniem Wyspy Sobieszewskiej,
 • wspieranie wybranych inwestycji władz samorządowych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców dzielnic objętych programem,
 • uświadamianie mieszkańców w kierunku zrozumienia specyfiki zakładu i przekonania, że rafineria Grupy LOTOS to zakład posiadający najnowocześniejsze zabezpieczenia ekologiczne,
 • minimalizowanie różnic społecznych poprzez wspieranie organizacji oraz instytucji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
 • angażowanie się w inicjatywy mające charakter trwały, przeznaczone dla mieszkańców dzielnic sąsiadujących z Grupą LOTOS, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, tzn. budowa placów zabaw, boisk sportowych, rekultywacja parków itp.

Realizując cele programu, Grupa LOTOS, w partnerstwie ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk MiIZ PAN, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych „Kuling” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, przygotowała i zrealizowała Program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. W jego ramach zrealizowano w 2010 r. następujące działania:

 • stworzono infrastrukturę, która umożliwi zminimalizowanie zagrożeń dla rezerwatu „Mewia Łacha”: powstała ścieżka ekologiczna o długości ponad 3 km, w części końcowej wytyczona palikami i linami oraz oznaczona 16 tablicami informacyjno-edukacyjnymi o walorach rezerwatu „Mewia Łacha”.
 • przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną skierowaną do mieszkańców i turystów nt. szczególnych walorów naturalnych Wyspy Sobieszewskiej; ustawiono 12 tablic edukacyjno-informacyjnych z treściami opisującymi występującą na Wyspie Sobieszewskiej florę i faunę oraz przygotowano i wydrukowano w nakładzie 2.000 sztuk czterdziestostronicowe lokalne czasopismo „Echa Wyspy”. Zamieszczano w nim treści o walorach przyrodniczych Wyspy Sobieszewskiej,
 • zrealizowano kampanię edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, w ramach której sfinansowano wykłady dla 1.048 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gdańska oraz gminy Pruszcz Gdański, a także przygotowano folder „Ptaki Trzcinowisk”, który służy jako pomoc dydaktyczna w prowadzonych działaniach edukacyjnych. Wydrukowano i rozdystrybuowano 13.000 egzemplarzy folderu.

Inne akcje społeczne

Grupa LOTOS w ramach działań społecznych wspiera przedsięwzięcia, których ideą są istotne cele i potrzeby społeczne regionów, w których funkcjonuje. Szczególnie wspieramy przedsięwzięcia społeczne ukierunkowane na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, w tym szczególnie dla dzieci z domów dziecka oraz rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. W 2010 r. Spółka po raz kolejny zaangażowała się w organizację w Gdańsku Dnia Dziecka w Oliwskim ZOO oraz zorganizowała Mikołajki. Inicjatywy Mikołajkowe zostały zorganizowane w Gdańsku, Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach.

Grupa LOTOS, w ramach działań w sferze społecznej odpowiedzialności, wspiera lokalne inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans osobom pokrzywdzonym przez los. W 2010 r. Grupa LOTOS była partnerem:

 • III Międzynarodowych Spotkań Artystycznych organizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu,
 • koncertu „Muzyka pamięcią serca” z udziałem osób niepełnosprawnych zorganizowanego przez Fundację „Nuta Nadziei”, który odbył się w Smętowie Granicznym.

Grupa LOTOS wspiera przedsięwzięcia społeczne, które mają za zadanie zbieranie środków finansowych przeznaczonych na pomoc charytatywną dla najbardziej potrzebujących. W 2010 r. Grupa LOTOS wsparła:

 • XIV aukcję Rotariańską, Rotary International - Elbląski Klub Rotary,
 • koncert charytatywny „Pomóż sobie i innym” zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż – oddział Gdańsk,
 • XVIII Uroczysty Wieczór Koncertowy, zorganizowany przez Stowarzyszenie Lion Club Neptun,
 • Charytatywny Koncert Świąteczny, zorganizowany przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych w Gdańsku,
 • aukcję charytatywną podczas Balu Charytatywnego, zorganizowanego przez Sopot Rotary International Club,
 • festyn „Zeszyt dla ucznia”, zorganizowany przez Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku,
 • Wielki Festyn dla dzieci „Planeta Marzeń”, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Inicjatywy podejmowane przez Grupę LOTOS na rzecz najbliższego otoczenia spotykają się z uznaniem. W 2010 r. koncern został jedną z nominowanych w województwie pomorskim firm do tytułu Firma Dobrze Widziana. Laureat zostanie wyłoniony podczas ogólnopolskiej gali, która odbędzie się pod koniec marca 2011 r. w Warszawie. Konkurs prowadzony jest przez Business Centre Club w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zakłada prowadzenie kampanii informacyjnej oraz badawczej w zakresie CSR oraz wspieranie wdrażania w polskich firmach zarządzania zgodnego ze standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy biorące udział w konkursie są oceniane pod kątem społecznego zaangażowania, warunków w miejscu pracy, relacji z rynkiem, działań ekologicznych oraz komunikowania o CSR.

Koncern od lat konsekwentnie angażuje się w realizację wydarzeń kulturalnych, najważniejszych dla regionów, na terenie których zlokalizowane są podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS, ale też wychodzące swoim oddziaływaniem poza te regiony. W 2010 r. Spółka przyczyniła się do organizacji między innymi takich wydarzeń kulturalno-społecznych, jak:

 • II Festiwal Solidarity of Arts,
 • Światowy Zjazd Gdańszczan,
 • Miesiąc Heweliusza,
 • Święto ulicy Bohaterów Monte Cassino,
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych,
 • Cuda Wianki – Lato zaczyna się w Gdyni,
 • Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką "Rozsypaniec",
 • XXVIII Międzynarodowe Obchody Święta Kultury Łemkowskiej „Łemkowska Watra",
 • LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa.

Sport

Projekty społeczno-sportowe, ukierunkowane są na wsparcie rozwoju sportowego młodzieży, kształcenie kolejnych pokoleń sportowców, którzy będą zasilali lokalne drużyny czy kadrę narodową, Spółka traktuje jako działania w ramach społecznej odpowiedzialności firmy, odpowiedzialności za środowisko, w którym funkcjonuje. Wychowanie przez sport jest również swego rodzaju walką z rodzącymi się patologiami, sposobem na właściwe spędzanie wolnego czasu, wychowaniem w duchu zdrowej, uczciwej rywalizacji.

Edukacja sportowa

Grupa LOTOS wraz z Partnerem: Polskim Związkiem Narciarskim realizuje jeden z większych programów edukacji sportowej w Polsce „LOTOS Cup - Szukamy Następców Mistrza”, organizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich.
Program powstał w 2004 r. W kolejnych pięciu sezonach odniósł on wielki sukces organizacyjny, sportowy i medialny, stając się jednym z głównych polskich programów sportowo-społecznych. Głównymi ideami programu są: promocja, na niespotykaną dotychczas skalę, skoków narciarskich w wydaniu dziecięcym i młodzieżowym oraz szukanie największych talentów wśród skoczków.

Podstawowym założeniem programu było uruchomienie systemu aktywnego wsparcia młodzieży trenującej w klubach, prowadzących młodzieżowe sekcje skoków narciarskich. W latach 2004– 2010 najzdolniejszym młodym skoczkom z dziewiętnastu klubów całej Polski ufundowano 185 kompletów nart z wiązaniami, 161 kombinezonów, 100 kasków i 150 par butów skokowych. Poprzez przekazanie łącznie 596 sztuk profesjonalnego sprzętu sportowego, program dał możliwość pełnego szkolenia najmłodszych grup wiekowych. W ten sposób Grupa LOTOS uruchomiła największy, społeczny program wsparcia uzdolnionych skoczków narciarskich z polskich klubów sportowych. Dodatkowo 72 skoczków w kategoriach młodzików i juniorów młodszych, którzy zajęli pierwszych sześć miejsc w klasyfikacji generalnej zawodów LOTOS Cup w sezonach 2004– 2010 otrzymało roczne stypendia sportowe.

W poszczególnych 48 zawodach młodzieżowych LOTOS Cup w latach 2005– 2010 rozgrywanych w formule Pucharu Świata na skoczniach w Szczyrku, Wiśle, Zagórzu i Zakopanem rywalizowało ponad 170 skoczków. W trzecim roku istnienia program „Szukamy następców Mistrza” wychował pierwszego skoczka, który został powołany do kadry narodowej seniorów. Maciej Kot ze Startu Krokiew Zakopane wystąpił w konkursie drużynowym Pucharu Świata FIS w fińskim Lahti (marzec 2007 r.) i w ten sposób jedno z głównych założeń programu „szukanie największych talentów polskich skoków – młodych skoczków, którzy w przyszłości będą reprezentować Polskę na najsłynniejszych skoczniach świata” stało się faktem. Kamil Stoch, który z sezonu na sezon osiąga coraz lepsze wyniki, a który w roku 2011 po raz pierwszy wygrał jedne z zawodów rozgrywanych w ramach Pucharu Świata - w Zakopanem - jest również wychowankiem niniejszego programu.

W sezonie 2007/2008 z szerokiej grupy uzdolnionych skoczków narciarskich – stypendystów programu „Szukamy następców Mistrza”, została wyłoniona młodzieżowa drużyna kombinatorów norweskich. Przed trenerami postawiono cel odbudowania polskiej kombinacji norweskiej. W sezonie 2010/2011 trzon kadry młodzieżowej kombinacji norweskiej stanowią właśnie oni. Biorąc pod uwagę zadanie, jakie postawili przed sobą działacze PZN, jak również efekty już prowadzonych szkoleń, zdecydowano w sezonie 2010/2011 rozszerzyć zakres działań w ramach projektu „Szukamy następców mistrza” i  rozegrać dodatkowo 3 zawody LOTOS Cup w kombinacji norweskiej na obiektach Szczyrku, Wisły i Zakopanego z udziałem wszystkich kategorii wiekowych programu, w tym kategorii open dla seniora i juniora A.

Kolejnym obszarem naszej aktywności w zakresie wspierania młodych sportowców jest współpraca z dwoma grupami młodzieżowymi trenującymi na co dzień w klubie Lechia Gdańsk. Na bazie tej współpracy organizowany jest cykl halowych piłkarskich turniejów dla młodzieży, pod nazwą „Złote Lwy Gdańskie”. W ostatnim turnieju udział wzięło 78 zespołów z całej Polski z roczników 1995– 2000 i wystąpiło 1.073 młodych piłkarzy.

W ramach prac Społecznego Komitetu Wsparcia EURO 2012, powstałego przy Prezydencie Miasta Gdańska, którego Prezes Grupy LOTOS jest członkiem i Przewodniczącym Rady Sponsorów, Spółka wsparła budowę przyszkolnych boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią. Działanie realizowane jest w ramach Programu „Junior Gdańsk 2012”, którego założeniem jest budowa sieci boisk przyszkolnych w Gdańsku dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorców działających na terenie Pomorza. Grupa LOTOS, jako jedyna firma, wsparła budowę dwóch boisk – w 2010 r. ukończono budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 61 w Gdańsku i rozpoczęto kolejne przy Gimnazjum nr 20 w Gdańsku.

W 2010 r. Spółka objęła wsparciem finansowym szkolenie juniorskich drużyn uprawiających hokej na lodzie. W ramach współpracy w grudniu 2010 r. zorganizowany został międzynarodowy turniej dla młodzieży z udziałem drużyn z Rosji, Białorusi i Polski, a na początku 2011 r. drużyna juniorów młodszych, wspierana przez Grupę LOTOS, zdobyła medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych w Krynicy Zdroju.

W sportach motorowych, podobnie jak przy innych dyscyplinach, które są sponsorowane, Spółka wspiera zespół młodych adeptów żużlowych. W 2010 r. zawarta została umowa ze Stowarzyszeniem Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, który szkoli kolejne pokolenie sportowców z uwzględnieniem najwyższej staranności oraz dbałości o rozwój popularności sportu żużlowego wśród dzieci i młodzieży. Celem Młodzieżowej Szkoły Żużlowej jest wyszkolenie młodych żużlowców do pierwszej drużyny klubu GKS Wybrzeże S.A., właściciela drużyny LOTOS Wybrzeże Gdańsk.

Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania Młodzieżowej Szkoły Żużlowej reprezentanci LOTOS Wybrzeża zdołali osiągnąć nieprzeciętne sukcesy. Tytuł indywidualnego mistrza Polski przypadł w udziale trzynastoletniemu gdańszczaninowi.

Drużyna LOTOS Wybrzeże Gdańsk w minionym sezonie zdobyła ponadto złote "krążki" Pucharu Polski Par Klubowych. Grupa LOTOS wspiera szkolenie młodzieży w żużlu od 2006 r. W poprzednich latach szkółka prowadzona była przez Fundację, której przewodzi znakomity sportowiec Zenon Plech. Za największy sukces okresu 2006– 2009 należy uznać otrzymany tytuł indywidualnego mistrza Polski dla jednego z wychowanków.

O jakości realizowanych przez Spółkę działań na rzecz edukacji sportowej młodego pokolenia świadczy otrzymanie tytułu laureata Nagrody Biznesu Sportowego w kategorii „Sport dzieci i młodzieży” podczas konkursu nagród biznesu sportowego DEMES 2010 za Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich "Szukamy Następców Mistrza", realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim. Sukcesy przyszłych sportowców w dużej mierze uzależnione są od profesjonalnego przygotowania dzieci, dlatego tak ważne jest zachęcanie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach programu organizowany jest cykliczny, profesjonalnie przygotowany konkurs LOTOS Cup, pozwalający najmłodszym adeptom skoków narciarskich konkurować z rówieśnikami, promując jednocześnie funkcję wychowania przez sport i obiektywnie egzekwując zasady rywalizacji sportowej oraz fair play.

Sponsoring sportu

Zaangażowanie Grupy LOTOS w sponsorowanie sportu charakteryzuje się strategicznym i długofalowym podejściem. Aktywność Grupy LOTOS koncentruje się na sportach zespołowych, które w ostatnich latach, dzięki swoim osiągnięciom na arenie międzynarodowej, zyskały na bardzo dużej popularności, sportach motorowych oraz zimowych.

koszykówka, siatkówka

Od ponad 12 lat Grupa LOTOS jest sponsorem tytularnym kobiecej drużyny koszykówki kobiet LOTOS Gdynia, który jest: jedenastokrotnym Mistrzem Polski - (1996, 1998– 2005, 2009, 2010), pięciokrotnym zdobywcą Pucharu Polski - (2005, 2007, 2008, 2010, 2011), zdobywcą Super Pucharu Polski, klubowym wicemistrzem Ligi Światowej, wicemistrzem Euroligi w latach 2002 i 2004, obecnym w Eurolidze nieprzerwanie od 1998 r.

Ponadto Grupa LOTOS od 2009 r. wspiera zespół siatkówki męskiej LOTOS TREFL Gdańsk, a od 2010 r.  zespół koszykówki męskiej TREFL Sopot.

narciarstwo

Od sześciu lat koncern jest Generalnym Sponsorem Polskiego Narciarstwa. W ramach współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim wspiera skoczków narciarskich będących w kadrze A i młodzieżowej, zawodników i zawodniczki kadry A i młodzieżowej w biegach narciarskich oraz kadrę kombinacji norweskiej. Jako Generalny Sponsor Polskiego Narciarstwa, Grupa LOTOS wspiera Justynę Kowalczyk, trzykrotną medalistkę olimpijską z Turynu (2006) i Vancouver (2010), dwukrotną mistrzynię świata z Liberca (2009), zdobywczynię dwóch medali podczas Mistrzostw Świata w Oslo (2011), mistrzynię świata i triumfatorkę Pucharu Świata w sezonach 2008/2009 i 2009/2010, oraz Adama Małysza, medalistę olimpijskiego z Salt Lake City (2002) i Vancouver (2010), czterokrotnego indywidualnego mistrza świata, czterokrotnego zdobywcę Pucharu Świata, trzykrotnego tryumfatora Letniego Grand Prix oraz medalistę MŚ w Oslo (2011).

sporty motorowe

Rok 2010 to - poza sponsorowanym od sześciu lat przez Grupę LOTOS rajdem, LOTOS Baltic Cup oraz Górskimi Samochodowymi Mistrzostwami Polski - zaangażowanie poprzez spółki produktowe LOTOS Paliwa i LOTOS Oil w cykl rajdowych wydarzeń sportowych. Spółki współpracowały z dwoma teamami: zawodnicy Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran zapewnili sobie mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2010, a zespół Dynamic World Rally Team (Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak) uplasował się na 5. miejscu w Mistrzostwach Świata w klasyfikacji SWRC.

Od kilku lat Grupa LOTOS wspiera gdańskich żużlowców, a od dwóch sezonów sportowych jest Sponsorem Tytularnym zespołu LOTOS Wybrzeże Gdańsk, który występuje w I lidze żużlowej. Zespół opiera swój skład o zawodników polskich i zagranicznych. W sezonie 2011 walczyć będzie o wejście do Ekstraligi żużlowej.

Szerzej działania prospołeczne Spółki zaprezentowane zostały w portalu internetowym Grupy LOTOS [ link ]

Ekonomiczne aspekty działalności

Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje decyzje dotyczące swojej działalności z uwzględnieniem ich pośredniego wpływu na otoczenie...

Społeczne aspekty działalności

Kwestie praw człowieka i odpowiedzialności za produkt związane są z wpływem przedsiębiorstwa na społeczeństwo i stanowią ważny...

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top