Środowisko

Plany rozwoju

W kolejnych latach wpływ na środowisko zarówno pojedynczych procesów, jak i rafinerii jako całości, będzie ograniczany poprzez realizację różnych inwestycji lub remontów. Po realizacji tych projektów znacząco zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Grupa LOTOS uczestniczy w projekcie budowy wysokosprawnej elektrociepłowni gazowej, która po zakończeniu częściowo zastąpi obecnie pracującą elektrociepłownię olejową. Do tego czasu w planach jest przeprowadzenie, np. modernizacji kotłów w zakładowej elektrociepłowni, polegającej m.in. na wyposażeniu ich w palniki niskoemisyjne NOx. Na etapie koncepcyjnym jest również stosowanie, jako podstawowego paliwa w rafinerii, gazu ziemnego (jako nośnika energetycznego oraz jako surowca do produkcji wodoru), a także wykorzystywanie gazów zrzutowych, aktualnie spalanych w systemie pochodni. 

Zarządzanie chemikaliami

Ustawodawstwo krajowe i europejskie narzuca Grupie LOTOS określenie wpływu wszystkich produktów na zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkie produkty wytwarzane podczas przerobu ropy naftowej podlegają klasyfikacji, a przez to ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowania. Grupa LOTOS prowadziła w 2010 r. intensywnie działania, mające na celu wypełnienie wymogów rozporządzenia REACH (ang. Registration Evaluation Authorisation of Chemicals) wraz ze zmianami. Na przełomie września i października 2010 r. Grupa LOTOS zakończyła rejestrację REACH substancji, a w grudniu 2010 r. zgłosiła klasyfikację substancji wprowadzanych do obrotu, lecz niepodlegających obowiązkowi rejestracji REACH. Należy podkreślić, że dotrzymanie narzuconych terminów rejestracji i dokonywania zgłoszeń było możliwe dzięki dobrze skoordynowanej pracy w ramach Projektu REACH rozpoczętego ze znacznym wyprzedzeniem.

Rejestracja została dokonana wspólnie z innymi rafineriami na podstawie odpowiednich umów, w którym pośredniczyła międzynarodowa organizacja CONCAWE, skupiająca rafinerie i zajmująca się badaniem czystości wód oraz powietrza. W ramach rejestracji uzgodniono wspólną klasyfikację, zaproponowano oznakowanie oraz przedstawiono m.in. wyniki badań toksykologicznych, ekotoksykologicznych, fizykochemicznych i identyfikacyjnych. Dzięki wspólnemu działaniu ograniczono ok. 25-krotnie koszty badań w stosunku do oszacowanych podczas rozpoczynania Projektu REACH.

Dzięki działaniom w ramach projektu REACH, klienci koncernu mają gwarancję, że nadal będą otrzymywać certyfikowane produkty wysokiej jakości, a dostawy będą dokonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w prawodawstwie. Wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach SIEF (ang. Scientific Information Exchange Forum) oraz z Europejską Agencją Chemikaliów w Helsinkach odbywała się elektronicznie. Obsługa systemu REACH w Grupie Kapitałowej LOTOS odbywała się poprzez zintegrowany system informatyczny, z którego mogły korzystać wszystkie spółki rejestrujące produkty rafineryjne. Jest on kompatybilny z innymi systemami w ramach konsorcjów produktowych innych przedsiębiorstw petrochemicznych. Jako narzędzia informatyczne wykorzystywano bezpłatną europejską bazę danych i portal, który służył do przesyłania plików rejestracyjnych. Grupa LOTOS na bieżąco analizuje postęp procedur tworzenia tzw. List Kandydackich substancji SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) i podejmuje wszelkie niezbędne działania celem wywiązania się z obowiązków nałożonych przez rozporządzenie REACH.

Żadna z substancji produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez Grupę LOTOS nie znajduje się obecnie na opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów Liście Kandydackiej substancji SVHC i nie podlega procedurze udzielania zezwoleń.

Działalność operacyjna

Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy Kapitałowej LOTOS i jeden z największych zrealizowanych w polskim...

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top