Środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko

Od wielu lat polityka środowiskowa Grupy LOTOS dąży do funkcjonowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Osiąganie wspomnianych celów możliwe jest dzięki ukierunkowaniu polityki na:

 • czystszą produkcję, polegającą na stałym dążeniu do zmniejszania zużycia mediów i surowców,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać awariom.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności  biznesu oznacza również wytwarzanie wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla środowiska.

Przy współpracy oraz w toku konsultacji z władzami terenowymi, organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska w regionie, realizowanych jest wiele działań zmierzających do zmniejszenia oddziaływania Spółki na otoczenie.

Minimalizacja niekorzystnego wpływu osiągana jest poprzez:

 • stały monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza i wód oraz stężeń węglowodorów wokół firmy, pozwalający na szybką reakcję w sytuacji osiągania niekorzystnych tendencji wzrostu mierników oddziaływania rafinerii na otoczenie,
 • wprowadzanie do środowiska ścieków o jakości w pełni dostosowanej do wymagań prawnych dzięki trójstopniowej oczyszczalni ścieków,
 • ponowne wykorzystywanie ścieków oczyszczonych do produkcji wody gospodarczej,
 • prowadzenie szczegółowego nadzoru nad gospodarką odpadami,
 • stosowanie urządzeń ochronnych środowiska, takich jak:
  • system podwójnych uszczelnień zainstalowanych w zbiornikach z dachami pływającymi,
  • zhermetyzowanie wszystkich instalacji technologicznych oraz podłączenie do systemu zrzutów awaryjnych, gdzie węglowodory spalane są w pochodniach,
  • prowadzenie napełniania autocystern oraz cystern kolejowych z zastosowaniem systemu hermetyzacji i odzysku par.

Zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska w Grupie LOTOS zajmuje się wyspecjalizowane Biuro Ochrony Środowiska. Poza monitorowaniem sposobu i zakresu oddziaływania na środowisko obiektów produkcyjnych Grupy LOTOS w Gdańsku oraz analizą w aspekcie zgodności ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, odprowadzanych ścieków i wód czy emisji hałasu, zadaniem Biura jest również koordynowanie działań zmierzających do przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych oraz wyznaczanie standardów dotyczących prowadzonej działalności środowiskowej w całej grupie kapitałowej. Zagadnienia związane z działalnością Biura dotyczą również monitorowania emisji CO2 i prowadzenia działań w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami (SHE) tych emisji. Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 z instalacji Grupy LOTOS objętych SHE przebiega wzorowo, o czym świadczy coroczna pozytywna ocena przeprowadzona przez licencjonowanego weryfikatora - światowego lidera usług certyfikacyjnych.

W ramach podejścia Spółki do zarządzania w obszarze środowiska należy również wspomnieć o podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników, którym poprzez komunikację wewnętrzną przybliżana jest problematyka ochrony środowiska, rozumiana jako działania indywidualne, zakładowe, regionalne oraz globalne.

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Systemy zarządzania

Podejście do zarządzania w Grupie LOTOS zakłada stałe doskonalenie organizacji. W 2010 r. Spółka zainicjowała cykliczną ocenę dojrzałości...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top