Dodatkowe informacje i objaśnienia

7. Data bilansowa oraz okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obejmuje dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2009 roku dane na dzień 1 stycznia 2009 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie zmian w kapitałach własnych Grupy prezentuje dane za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku oraz za rok zakończony tą datą, zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania w dniu 26 kwietnia 2010 roku (nie dotyczy wybranych danych przekształconych o czym mowa w Nocie 9.2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top