Dodatkowe informacje i objaśnienia

6. Czas trwania Grupy Kapitałowej

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz spółek zależnych jest nieoznaczony.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top