Dodatkowe informacje i objaśnienia

43. Struktura zatrudnienia

Średnie zatrudnienie w etatach w podziale na grupy przedstawia się następująco:

  za rok zakończony 31 grudnia 2010 za rok zakończony 31 grudnia 2009
Pracownicy fizyczni 2.664 2.614
Pracownicy umysłowi 2.312 2.307
Razem 4.976 4.921

 ​

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top