Dodatkowe informacje i objaśnienia

42. Instrumenty finansowe

Charakterystyka instrumentów finansowych

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Grupa wykazuje transakcje pochodne o dodatniej wartości godziwej jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, a transakcje pochodne o ujemnej wartości godziwej wykazywane są jako zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują wycenę następujących rodzajów instrumentów pochodnych: swapy, futures, forward, opcje, swapy procentowe, forward procentowy.

Wartość godziwa swapów towarowych ustalana jest w oparciu o przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną. Do wyznaczenia wartości godziwej zostały przyjęte ceny notowane z aktywnych rynków przekazane przez firmę zewnętrzną, według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Wartość godziwa kontraktów futures na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2) (EUA, CER) ustalana jest w oparciu o różnicę między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez Europejską Giełdę Klimatyczną (ECX) a ceną transakcyjną, według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 1.

Wartość godziwa spotów i forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap.
Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Przy kalkulacji wyceny opcji walutowych obok czynników koniecznych dla wyceny walutowej transakcji forward dodatkowo uwzględnia się parametr zmienności implikowanej. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o zerokuponową krzywą stóp procentowych opartą o LIBOR 6M lub 3M w zależności od zawartych transakcji. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wartość długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2010 roku i na dzień 31 grudnia 2009 roku, obejmuje głównie akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Pożyczki udzielone i należności własne

1. W dniach 23 września 2003 roku oraz 8 kwietnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała z Rafinerią Nafty „GLIMAR” S.A. umowy pożyczkowe na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimar, w łącznej kwocie 90 milionów złotych. Do dnia 31 grudnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. wypłaciła Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. środki pieniężne wynikające z podpisanych umów w wysokości 48 milionów złotych. Dodatkowo, w związku z podpisanym w dniu 12 lutego 2004 roku oświadczeniem Grupy LOTOS S.A. (Letter of Comfort) dla Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Spółka podjęła zobowiązania związane ze współfinansowaniem inwestycji Hydrokompleks Glimar oraz utrzymaniem odpowiedniej sytuacji ekonomiczno-finansowej Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. W opinii Zarządu Spółki zobowiązania te nie stanowią zobowiązań finansowych na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku są objęte odpisem w pełnej wysokości.

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu obejmują kredyty, kredyty w rachunkach bieżących oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

W Grupie w trakcie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze i sytuacje wymagające ujawnienia:

  • Grupa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych (MSSF 7, par. 12),
  • na rzecz Grupy nie ustanowiono zabezpieczeń na żadnej z kategorii aktywów, które powodowałyby poprawę warunków kredytowania (MSSF 7, par. 15),
  • Grupa nie wyemitowała żadnego instrumentu zawierającego element zobowiązaniowy lub element kapitałowy (MSSF 7, par. 17),
  • Grupa wywiązała się z wszystkich postanowień umownych (MSSF 7, par. 18),
  • przychody z tytułu odsetek w związku z aktywami finansowymi, które uległy utracie wartości Grupa uznała za nieistotne (MSSF 7, par. 20.d),
  • ze względu na brak spełnienia wymogów formalnych Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, zatem zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych odnoszona jest w wynik finansowy (MSSF 7, par. 22),
  • Grupa nie nabywała żadnych aktywów finansowych po cenie różnej, od ich wartości godziwej (MSSF 7, par. 28),
  • Grupa nie przejmowała żadnych aktywów w ramach zabezpieczenia (MSSF 7, par. 38).

  

42.1 Wartość godziwa poszczególnych instrumentów finansowych
31 grudnia 2010
w tysiącach złotych
Nota Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik- przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Udziały i akcje:   - - 9.927 - - 9.927
- część długoterminowa 23 - - 9.915 - - 9.915
- część krótkoterminowa 28 - - 12 - - 12
Fundusz likwidacyjny 23 - 21.668 - - - 21.668
Lokaty:   - 5.932 - - - 5.932
- część długoterminowa 23 - - - - - -
- część krótkoterminowa 28 - 5.932 - - - 5.932
Depozyty zabezpieczające 23 - 3.108 - - - 3.108
Pochodne instrumenty finansowe:   69.370 - - - - 69.370
- część długoterminowa 23 29.667 - - - - 29.667
- część krótkoterminowa 28 39.703 - - - - 39.703
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności:   - 1.810.637 - - - 1.810.637
- część długoterminowa 25 - 28.612 - - - 28.612
- część krótkoterminowa   - 1.782.025 - - - 1.782.025
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 - 391.266 - - - 391.266
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 37.1 - - - - (2.034.439) (2.034.439)
- część długoterminowa   - - - - (26.211) (26.211)
- część krótkoterminowa   - - - - (2.008.228) (2.008.228)
Kredyty i pożyczki: 34 - - - - (6.335.459) (6.335.459)
 - część długoterminowa   - - - - (4.403.453) (4.403.453)
- część krótkoterminowa   - - - - (1.932.006) (1.932.006)
Obligacje: 35         (52.670) (52.670)
 - część długoterminowa   - - - - - -
- część krótkoterminowa   - - - - (52.670) (52.670)
Zobowiązania finansowe:   - - - (279.807) (74.255) (354.062)
Zobowiązania z tytułu leasingu: 37.3 - - - - (74.255) (74.255)
- część długoterminowa   - - - - (71.559) (71.559)
- część krótkoterminowa   - - - - (2.696) (2.696)
Pochodne instrumenty finansowe: 37.2 - - - (279.807) - (279.807)
- część długoterminowa   - - - (107.537) - (107.537)
- część krótkoterminowa   - - - (172.270) - (172.270)
Razem   69.370 2.232.611 9.927 (279.807) (8.496.823) (6.464.722)

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych, których warunki renegocjowano ze względu na możliwość pojawienia się zaległości lub z powodu możliwości utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych, wycenionych w wartości godziwej przez wynik, których składniki zostały wyznaczone jako wycenione w ten sposób przy początkowym ujęciu (fair value option).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość bilansowa pożyczek i należności oraz zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej (nie dotyczy kredytów i pożyczek opartych na stałej stopie procentowej). Kredyty i pożyczki o charakterze długoterminowym są w większości oparte na zmiennej stopie procentowej, a termin zapadalności zobowiązań z tytułu odsetek przypada w krótkim okresie.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej obejmuje głównie akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Metody i założenia dotyczące ustalania wartości godziwej posiadanych instrumentów finansowych zostały opisane w Notach 10 i 42 Dodatkowych informacji i objaśnień.

31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
w tysiącach złotych
Nota Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik- przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Udziały i akcje:   - - 9.929 - - 9.929
- część długoterminowa 23 - - 9.917 - - 9.917
- część krótkoterminowa 28 - - 12 - - 12
Fundusz likwidacyjny 23 - 18.851 - - - 18.851
Lokaty:   - 6.130 - - - 6.130
- część długoterminowa 23 - 6.130 - - - 6.130
- część krótkoterminowa 28 - - - - - -
Depozyty zabezpieczające 23 - 3.316 - - - 3.316
Pochodne instrumenty finansowe:   101.879 - - - - 101.879
- część długoterminowa 23 54.862 - - - - 54.862
- część krótkoterminowa 28 47.017 - - - - 47.017
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności:   - 1.515.812 - - - 1.515.812
- część długoterminowa 25 - 22.061 - - - 22.061
- część krótkoterminowa   - 1.493.751 - - - 1.493.751
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 - 355.054 - - - 355.054
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 37.1 - - - - (1.094.702) (1.094.702)
- część długoterminowa   - - - - (38.894) (38.894)
- część krótkoterminowa   - - - - (1.055.808) (1.055.808)
Kredyty i pożyczki: 34 - - - - (5.701.071) (5.701.071)
 - część długoterminowa   - - - - (4.942.590) (4.942.590)
- część krótkoterminowa   - - - - (758.481) (758.481)
Zobowiązania finansowe:   - - - (236.371) (83.149) (319.520)
Zobowiązania z tytułu leasingu: 37.3 - - - - (83.149) (83.149)
- część długoterminowa   - - - - (80.304) (80.304)
- część krótkoterminowa   - - - - (2.845) (2.845)
Pochodne instrumenty finansowe: 37.2 - - - (236.371) - (236.371)
- część długoterminowa   - - - (220.085) - (220.085)
- część krótkoterminowa   - - - (16.286) - (16.286)
Razem   101.879 1.899.163 9.929 (236.371) (6.878.922) (5.104.322)

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych, których warunki renegocjowano ze względu na możliwość pojawienia się zaległości lub z powodu możliwości utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych, wycenionych w wartości godziwej przez wynik, których składniki zostały wyznaczone jako wycenione w ten sposób przy początkowym ujęciu (fair value option).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość bilansowa pożyczek i należności oraz zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej (nie dotyczy kredytów opartych na stałej stopie procentowej). Kredyty i pożyczki o charakterze długoterminowym są oparte w większości na zmiennej stopie procentowej, a termin zapadalności zobowiązań z tytułu odsetek przypada w krótkim okresie.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej obejmuje głównie akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Metody i założenia dotyczące ustalania wartości godziwej posiadanych instrumentów finansowych zostały opisane w Notach 10 i 42 Dodatkowych informacji i objaśnień.

42.2 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych
za rok zakończony
31 grudnia 2010
w tysiącach złotych
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 12.3
12.6
- 18.829 - (173.267) (1) (154.438)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 12.3
12.7
- (78.776) - 15.848 (62.928)
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących 12.2
12.4
12.6
- (7.729) (2) - (7.731)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 12.3
12.6
(75.945) - - - (75.945)
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 12.3
12.6
(117.091) - - - (117.091)
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży   - - - - -
Razem   (193.036) (67.676) (2) (157.419) (418.133)

  

(1) z tego kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji w kwocie 111.842 tysięcy złotych (patrz Nota 12.6 Dodatkowych informacji i objaśnień).

za rok zakończony
31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
w tysiącach złotych
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 12.3
12.6
- 22.196 - (169.264) (1) (147.068)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 12.3
12.7
- (64.005) - 513.441 449.436
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących 12.2
12.4
12.6
- (28.778) - - (28.778)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 12.3
12.6
(214.594) - - - (214.594)
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 12.3
12.6
216.047 - - - 216.047
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży 12.3 - - 688 - 688
Razem   1.453 (70.587) 688 344.177 275.731

  

(1) z tego kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji w kwocie 117.840 tysięcy złotych (patrz Nota 12.6 Dodatkowych informacji i objaśnień).

42.3 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut, stóp procentowych, uprawnień cen do emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz surowców i produktów naftowych

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2010 roku na ryzyko walutowe Grupy wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN o 4% (in plus oraz in minus) oraz wszystkich innych zmiennych na poziomie stałym przedstawia się następująco:

31 grudnia 2010 
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy Zmiana kursu o +4%
wpływ na wynik roku
Zmiana kursu o -4%
wpływ na wynik roku
USD EUR USD EUR
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 213.769 6.404 2.144 (6.404) (2.144)
Aktywa finansowe - pochodne instrumenty finansowe   69.370 (56.694) 14.855 56.694 (14.855)
Aktywa finansowe - pozostałe   6.929 237 40 (237) (40)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 67.049 1.569 1.113 (1.569) (1.113)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 37.1 (1.630.563) (61.098) (4.123) 61.098 4.123
Kredyty i pożyczki 34 (5.834.653) (235.866) (1.478) 235.866 1.478
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe 37.2 (279.807) 10.783 27.526 (10.783) (27.526)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 37.2 (72.475) - (2.897) - 2.897
Razem   (7.460.381) (334.665) 37.180 334.665 (37.180)

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Jednostka Dominująca posiada kontrakty futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) („EUA”- Emissions Unit Allowance) wycenione w wartości godziwej.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku aktywa finansowe z tytułu dodatniej wyceny kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) wynoszą 615 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania finansowe z tytułu ujemnej wyceny kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynoszą 463 tysięcy złotych.

Zmiana notowań uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) o 10% (in plus oraz in minus) potencjalnie spowodowałaby zmianę wyceny wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na kwotę (176) 176 tysięcy złotych.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2009 roku na ryzyko walutowe Grupy wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN o 4% (in plus oraz in minus) oraz wszystkich innych zmiennych na poziomie stałym przedstawia się następująco:

31 grudnia 2009
(dane przekształcone)  
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy Zmiana kursu o +4%
wpływ na wynik roku
Zmiana kursu o -4%
wpływ na wynik roku
USD EUR USD EUR
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 78.389 1.469 1.668 (1.469) (1.668)
Aktywa finansowe - pochodne instrumenty finansowe   101.879 (53.432) 32.158 53.432 (32.158)
Aktywa finansowe - pozostałe   7.335 234 59 (234) (59)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 26.895 550 527 (550) (527)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 37.1 (803.944) (28.753) (3.405) 28.753 3.405
Kredyty i pożyczki 34 (5.016.021) (199.674) (584) 199.674 584
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe 37.2 (236.371) 14.685 938 (14.685) (938)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 37.2 (81.344) - (3.232) - 3.232
Razem   (5.923.182) (264.921) 28.129 264.921 (28.129)

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Jednostka Dominująca posiada kontrakty futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) („EUA”- Emissions Unit Allowance) wycenione w wartości godziwej.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku aktywa finansowe z tytułu dodatniej wyceny kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)  wynoszą 537 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania finansowe z tytułu ujemnej wyceny kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)  wynoszą 675 tysięcy złotych.

Zmiana notowań uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) o 10% (in plus oraz in minus) potencjalnie spowodowałaby zmianę wyceny wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na kwotę 107 (107) tysięcy złotych.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2010 roku na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o 0,2% (in plus oraz in minus) przedstawia się następująco:

 
31 grudnia 2010
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+0,2% -0,2%
Środki pieniężne i ekwiwalenty 30 391.266 783 (783)
Fundusz likwidacyjny 23 21.668 43 (43)
Aktywa finansowe – pochodne instrumenty finansowe (1)   29.742 (1.358) 1.366
Aktywa finansowe - pozostałe (2)   9.040 18 (18)
Kredyty i pożyczki 34 (6.335.459) (10.583) 10.583
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   (74.255) (149) 149
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe (1)   (228.237) 13.690 (13.839)
Razem   (6.186.235) 2.444 (2.585)

(1) w tym: swap procentowy (IRS) oraz terminowe transakcje stopy procentowej (FRA).

(2) w tym: lokaty, depozyty zabezpieczające.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych (środki pieniężne i ekwiwalenty, fundusz likwidacyjny, lokaty, depozyty zabezpieczające, pochodne instrumenty finansowe, zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek, leasingu finansowego, pochodnych instrumentów finansowych) - wrażliwych na ryzyko stóp procentowych wynosi netto (6.186.235) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zmiana stóp procentowych o 0,2% (in plus oraz in minus) potencjalnie spowodowałaby zmianę aktywów i zobowiązań finansowych o kwotę netto 2.444 (2.585) tysięcy złotych.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2009 roku na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o 0,2% (in plus oraz in minus) przedstawia się następująco:

 
31 grudnia 2009
w tysiącach złotych
(dane przekształcone)
Nota Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+0,2% -0,2%
Środki pieniężne i ekwiwalenty 30 355.054 710 (710)
Fundusz likwidacyjny 23 18.851 38 (38)
Aktywa finansowe – pochodne instrumenty finansowe (1)   54.767 4.120 (4.225)
Aktywa finansowe - pozostałe (2)   9.446 19 (19)
Kredyty i pożyczki 34 (5.701.071) (9.901) 9.901
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   (83.149) (166) 166
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe (1)   (219.720) 12.426 (12.508)
Razem   (5.565.822) 7.246 (7.433)

(1) w tym: swap procentowy (IRS).

(2) w tym: lokaty, depozyty zabezpieczające.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych (środki pieniężne i ekwiwalenty, fundusz likwidacyjny, lokaty, depozyty zabezpieczające, pochodne instrumenty finansowe, zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek, leasingu finansowego, pochodnych instrumentów finansowych) - wrażliwych na ryzyko stóp procentowych wynosi netto (5.565.822) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zmiana stóp procentowych o 0,2% (in plus oraz in minus) potencjalnie spowodowałaby zmianę aktywów i zobowiązań finansowych o kwotę netto 7.246 (7.433) tysięcy złotych.

42.4 Analiza wymagalności zobowiązań finansowych i pochodnych instrumentów finansowych

Analiza wymagalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych Nota Wartość bilansowa Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Zabezpieczone kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 34 6.060.628 6.153.502 83.942 1.576.180 359.355 1.009.547 3.124.478
Bankowe kredyty w rachunku bieżącym 34 274.831 275.548 255.198 20.350 - - -
Obligacje 35 52.670 52.670 52.670 - - - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 37.3 74.255 74.255 1.250 1.446 5.693 27.081 38.785
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 37.1 2.034.439 2.034.439 1.985.605 22.623 24.918 1.293 -
Razem   8.496.823 8.590.414 2.378.665 1.620.599 389.966 1.037.921 3.163.263

Analiza wymagalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych Nota Wartość bilansowa Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Zabezpieczone kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 34 5.190.356 5.291.777 140.616 116.197 1.295.279 864.392 2.875.293
Bankowe kredyty w rachunku bieżącym 34 510.715 510.715 510.600 115 - - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 37.3 83.149 83.149 1.159 1.686 3.873 19.949 56.482
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 37.1 1.094.702 1.094.702 1.046.171 9.637 15.728 23.166 -
Razem   6.878.922 6.980.343 1.698.546 127.635 1.314.880 907.507 2.931.775

  

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych Nota Wartość bilansowa* Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Swap towarowy 28
37.2
(2.045) (2.045) (423) (1.622) - - -
Futures (emisja CO2) 23
28
37.2
152 152 - 35 117 - -
Forwardy i spoty walutowe 28
37.2
(4.113) (4.113) 4.045 (8.158) - - -
Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) 28
37.2
315 315 315 - - - -
Swap procentowy (IRS) 23
37.2
(198.810) (198.810) (120.823) - - (62.388) (15.599)
Swap walutowy 37.2 (5.936) (5.936) (5.936) - - - -
Razem   (210.437) (210.437) (122.822) (9.745) 117 (62.388) (15.599)

  

* wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych minus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych.

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

 
w tysiącach złotych Nota Wartość bilansowa* Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Futures (emisja CO2) 23
28
37.2
(138) (138) - 132 86 (356) -
Forwardy i spoty walutowe 28
37.2
33.777 33.777 32.165 1.612 - - -
Swap procentowy (IRS) 23
37.2
(164.953) (164.953) - - (152.428) (42.098) 29.573
Swap walutowy 37.2 (3.178) (3.178) (3.178) - - - -
Razem   (134.492) (134.492) 28.987 1.744 (152.342) (42.454) 29.573

* wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych minus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top