Dodatkowe informacje i objaśnienia

41. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Grupa narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim:

 • ryzyko rynkowe (ryzyko cen surowców i produktów naftowych, ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2), ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych),
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi.

Komitet Zarządzania Ryzykiem Finansowym („KZRF”) funkcjonujący w Jednostce Dominującej jest odpowiedzialny za nadzór oraz koordynację procesu zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie LOTOS S.A. W celu zapewnienia sprawności, efektywności i bezpieczeństwa operacyjnego wspomnianego procesu wyodrębniono obszary transakcji finansowych („front-office”), analizy i kontroli ryzyka („middle-office”) oraz dokumentacji i rozliczania transakcji („back-office”).

Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:

 • ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych,
 • zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów budżetowych i strategicznych,
 • zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,
 • maksymalizacja wyniku na zarządzaniu ryzykiem rynkowym przy założonym poziomie ryzyka.

W celu realizacji wymienionych celów powstały dokumenty zatwierdzone na odpowiednich szczeblach decyzyjnych w Jednostce Dominującej. Określają one konieczne ramy dla efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem finansowym, w tym przede wszystkim:

 • metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk,
 • dopuszczone instrumenty finansowe,
 • sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym,
 • limity w zarządzaniu ryzykiem,
 • sposób raportowania,
 • limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych.

Jednostka Dominująca monitoruje w sposób ciągły wszystkie ryzyka rynkowe będące przedmiotem zarządzania. Nie jest dopuszczone otwieranie pozycji w ramach ryzyk, które nie wynikają z podstawowej działalności Spółki. Jednostka Dominująca używa płynnych instrumentów pochodnych, które jest w stanie wycenić za pomocą stosowanych powszechnie modeli wyceny. Wycena pozycji bazowej i instrumentów pochodnych odbywa się na podstawie danych rynkowych otrzymywanych od wiarygodnych dostawców.

Od 1 stycznia 2011 roku Jednostka Dominująca wdrożyła zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych w odniesieniu do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu 10+ wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla przyszłych transakcji sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD.

Ryzyko cen surowców i produktów naftowych

Szczególne znaczenie dla Spółki ma zarządzanie ryzykiem cen surowców i produktów naftowych oraz ryzykiem walutowym.

Z końcem roku 2010 wygasła koncepcja zarządzania ryzykiem cen surowców i produktów naftowych. Głównym celem tej koncepcji było zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji przepływów pieniężnych gwarantujących bezpieczne finansowania inwestycji w ramach Programu 10+.

W chwili obecnej Spółka przygotowuje nową politykę zarządzania tym ryzykiem, która ma objąć cele związane z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2011 roku nowego modelu handlu surowcami i produktami naftowymi w ramach Grupy LOTOS S.A.

Z dniem 30 września 2009 roku wygasły ostatnie transakcje zabezpieczające marżę rafineryjną. Z uwagi na niekorzystne warunki rynkowe, Grupa LOTOS S.A. podjęła decyzję o nie zawieraniu transakcji zabezpieczających do czasu poprawy marży do poziomów satysfakcjonujących Spółkę.

Transakcje otwarte na marżę rafineryjną na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku nie występują.

W roku 2010 zawierane były swapy towarowe w powiązaniu ze sprzedażą komponentów asfaltowych po cenach stałych, tak by pierwotny profil ryzyka nie ulegał zmianie. Na dzień 31 grudnia 2009 nie występowały otwarte transakcje towarowe.

Swapy towarowe otwarte na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot Typ transakcji Data zawarcia
transakcji
Początek okresu wyceny Koniec okresu wyceny Ilość
(w tonach)
Cena
(USD/tona)
Wartość godziwa na 31 grudnia 2010 roku
(w tysiącach złotych)(1)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.04.2011 30.04.2011 2.692 476 64
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.05.2011 31.05.2011 5.000 476 142
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.06.2011 30.06.2011 3.974 476 133
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.07.2011 31.07.2011 3.846 476 144
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.08.2011 31.08.2011 5.000 476 207
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.09.2011 30.09.2011 2.692 476 121
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.10.2011 31.10.2011 1.026 476 50
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.04.2011 30.04.2011 (592) 716 (109)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.05.2011 31.05.2011 (1.100) 716 (210)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.06.2011 30.06.2011 (874) 716 (175)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.07.2011 31.07.2011 (846) 716 (176)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.08.2011 31.08.2011 (1.100) 716 (240)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.09.2011 30.09.2011 (592) 716 (133)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 11.03.2010 01.10.2011 31.10.2011 (226) 716 (52)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.06.2011 30.06.2011 1.282 473 55
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.07.2011 31.07.2011 1.282 473 60
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.08.2011 31.08.2011 1.282 473 65
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.09.2011 30.09.2011 1.282 473 70
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.10.2011 31.10.2011 1.923 473 113
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.11.2011 30.11.2011 2.564 473 160
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.06.2011 30.06.2011 (282) 715 (57)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.07.2011 31.07.2011 (282) 715 (60)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.08.2011 31.08.2011 (282) 715 (62)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.09.2011 30.09.2011 (282) 715 (64)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.10.2011 31.10.2011 (423) 715 (98)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 17.03.2010 01.11.2011 30.11.2011 (564) 715 (132)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 30.04.2010 01.09.2011 30.09.2011 6.410 518 (500)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 30.04.2010 01.10.2011 31.10.2011 6.410 518 (474)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 30.04.2010 01.11.2011 30.11.2011 6.410 518 (449)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 30.04.2010 01.09.2011 30.09.2011 (1.410) 796 19
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 30.04.2010 01.10.2011 31.10.2011 (1.410) 796 14
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 30.04.2010 01.11.2011 30.11.2011 (1.410) 796 9
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.03.2011 31.03.2011 1.667 495 (62)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.04.2011 30.04.2011 2.821 495 (91)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.05.2011 31.05.2011 3.205 495 (88)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.06.2011 30.06.2011 3.205 495 (71)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.07.2011 31.07.2011 3.205 495 (58)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.08.2011 31.08.2011 3.846 495 (54)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.09.2011 30.09.2011 3.846 495 (40)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.10.2011 31.10.2011 3.846 495 (25)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.03.2011 31.03.2011 (367) 787 11
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.04.2011 30.04.2011 (621) 787 16
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.05.2011 31.05.2011 (705) 787 13
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.06.2011 30.06.2011 (705) 787 6
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.07.2011 31.07.2011 (705) 787 0
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.08.2011 31.08.2011 (846) 787 (8)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.09.2011 30.09.2011 (846) 787 (13)
Grupa LOTOS S.A. Swap towarowy 13.12.2010 01.10.2011 31.10.2011 (846) 787 (16)
          61.400 SUMA (2.045)
  w tym dodatnia 1.472
w tym ujemna (3.517)

Dodatnia wartość godziwa swapów towarowych na 31/12/2010 (w tysiącach PLN):   1.472

Ujemna wartość godziwa swapów towarowych na 31/12/2010 (w tysiącach PLN):   (3.517)

1) Wartość godziwa swapów towarowych ustalana jest w oparciu o przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną. Do wyznaczenia wartości godziwej zostały przyjęte ceny notowane z aktywnych rynków przekazane przez firmę zewnętrzną. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Strategii zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) w Grupie LOTOS S.A.” Horyzont zarządzania jest wyznaczany przez poszczególne fazy Protokołu z Kioto, obecnie jest to koniec roku 2012.

Limit na pozycję definiowany jest w oparciu o ilość przyznanych uprawnień dla danej fazy. Pozycja dla fazy stanowi sumę pozycji w poszczególnych latach fazy. Limit na maksymalną stratę jest definiowany w oparciu o kapitały własne.

W zależności od sytuacji rynkowej i przyznanych limitów Spółka utrzymuje odpowiednią pozycję w uprawnieniach za pomocą dokonywania transakcji finansowych.

Mapa bazowa ryzyka uwzględnia przyznane uprawnienia oraz planowaną emisję dwutlenku węgla (CO2) w ramach danej fazy, które można wiarygodnie określić zarówno w odniesieniu do istniejących instalacji jak i planowanych do budowy.

Pozycja bazowa w uprawnieniach do emisji wynosi na dzień 31 grudnia 2010 roku:

Okres EUA CER SUMA
II faza (2008-2012) (55.924) 49.863 (6.061)


Pozycja bazowa w uprawnieniach do emisji wynosi na dzień 31 grudnia 2009 roku:

Okres EUA CER SUMA
II faza (2008-2012) (122.789) 82.010 (40.779)

Ze względu na niepewność co do stopnia przyznania uprawnień dla instalacji budowanych w ramach Programu 10+ minimalizowana jest wielkość utrzymywanej otwartej pozycji w uprawnieniach. W 2010 roku Spółka zawierała transakcje zamiany pomiędzy jednostkami EUA i CER, co było uzasadnione poziomem spreadu pomiędzy tymi uprawnieniami.

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

 
Podmiot Typ transakcji Data zawarcia
transakcji
Data rozliczenia transakcji Ilość
uprawnień
Cena
(EUR/tona)
Wartość godziwa
na 31grudnia 2010 roku
(w tysiącach złotych)(2)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 02.11.2009 20.12.2012 1.000 14 (10)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 20.12.2012 5.000 13 (40)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 20.12.2012 25.000 13 (201)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 20.12.2012 20.000 13 (162)
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (1.000) 15 3
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (1.000) 15 3
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (1.000) 15 3
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (8.000) 15 26
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 28.05.2010 20.12.2012 5.000 12 (19)
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 03.12.2010 20.12.2012 (11.000) 15 34
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 03.12.2010 20.12.2012 (24.000) 15 73
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 03.12.2010 20.12.2012 (30.000) 15 91
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 03.12.2010 20.12.2012 (1.000) 15 3
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 03.12.2010 20.12.2012 (5.000) 15 17
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 07.12.2010 20.12.2012 (14.000) 16 50
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 07.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 07.12.2010 20.12.2012 (35.000) 16 133
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 07.12.2010 20.12.2012 14.000 11 (1)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 07.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 07.12.2010 20.12.2012 35.000 11 (15)
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (10.000) 15 34
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (10.000) 15 34
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (10.000) 15 34
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 4
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 3
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 3
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (1.000) 16 3
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 08.12.2010 20.12.2012 (10.000) 16 34
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 10.000 11 (3)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 10.000 11 (3)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 10.000 11 (3)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 (1)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 (1)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 (1)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 08.12.2010 20.12.2012 10.000 11 (3)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 15.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 15.12.2010 20.12.2012 5.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 15.12.2010 20.12.2012 10.000 11 1
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 15.12.2010 20.12.2012 1.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 15.12.2010 20.12.2012 4.000 11 0
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 15.12.2010 20.12.2012 20.000 11 1
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 15.12.2010 20.12.2012 1.000 11 -
        16.000 SUMA 152
  w tym dodatnia 615
w tym ujemna (463)

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

 
Podmiot Typ transakcji Data zawarcia
transakcji
Data rozliczenia transakcji Ilość
uprawnień
Cena
(EUR/tona)
Wartość godziwa
na 31grudnia 2009 roku
(w tysiącach złotych)(2)
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 02.11.2009 20.12.2012 (1.000) 16 9
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 02.11.2009 20.12.2012 1.000 14 (9)
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 05.11.2009 23.12.2010 (27.000) 15 237
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 05.11.2009 23.12.2010 (1.000) 15 9
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 05.11.2009 23.12.2010 (3.000) 15 27
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 05.11.2009 23.12.2010 (9.000) 15 80
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 05.11.2009 23.12.2010 (10.000) 15 89
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 23.12.2010 10.000 13 (73)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 23.12.2010 22.000 13 (162)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 23.12.2010 10.000 13 (75)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 20.12.2012 5.000 13 (35)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 20.12.2012 25.000 13 (178)
Grupa LOTOS S.A. Futures CER 10.12.2009 20.12.2012 20.000 13 (143)
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (1.000) 15 8
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (1.000) 15 8
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (1.000) 15 8
Grupa LOTOS S.A. Futures EUA 16.12.2009 22.12.2011 (8.000) 15 62
        31.000 SUMA (138)
  w tym dodatnia 537
w tym ujemna (675)

(2) Wartość godziwa kontraktów futures na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2) (EUA, CER) ustalana jest w oparciu o różnicę między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez Europejską Giełdę Klimatyczną (ECX) a ceną transakcyjną. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 1.

Pozycja całkowita w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

  Pozycja EUA Pozycja CER
Okres Bazowa Transakcyjna Całkowita Bazowa Transakcyjna Całkowita
II faza
(2008-2012)
(55.924) (182.000) (237.924) 49.863 198.000 247.863

Pozycja całkowita w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

  Pozycja EUA Pozycja CER
Okres Bazowa Transakcyjna Całkowita Bazowa Transakcyjna Całkowita
II faza
(2008-2012)
(122.789) (62.000) (184.789) 82.010 93.000 175.010

  

Ryzyko walutowe

Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Strategii zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”. Horyzont zarządzania ekspozycją jest związany z wprowadzeniem jako stałego elementu planowania w Spółce budżetu rolowanego na 4 kwartały do przodu. Okres ten przyjmuje się jako podstawę do określenia horyzontu zarządzania ekspozycją. Mapa bazowa pozycji walutowych uwzględnia przede wszystkim wolumeny i formuły cenowe na zakup surowców i sprzedaż produktów, inwestycje, kredyty dewizowe oraz wycenę instrumentów pochodnych, i może być korygowana o współczynnik, który odzwierciedla zmienność cen surowców i produktów naftowych. Strategia zakłada kalkulację następujących limitów:

 • limit na pozycję transakcyjną (otwarte transakcje walutowe nie mogą zwiększać pozycji bazowej Spółki i nie mogą przekraczać wolumenu pozycji bazowej),
 • limit maksymalnej straty oraz płynnościowy wyrażone są jako procent kapitałów własnych Spółki (limit płynnościowy jest kalkulowany w celu ograniczenie ryzyka związanego z nadmierną kumulacją transakcji finansowych w krótkim okresie, które rozliczając się mogą powodować problemy płynnościowe i operacyjne),
 • limity na pozycję walutową całkowitą i globalną brutto dla całego okresu zarządzania, jak również dla podokresów.

Na potrzeby kalkulacji limitów wartości kapitałów własnych są aktualizowane co kwartał. Dodatkowo w sytuacji, gdy strata na zarządzaniu ryzykiem przekroczy ustalone progi w celu niedopuszczenia do istotnego przekroczenia limitu maksymalnej straty ustalonej przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. następuje natychmiastowa aktualizacja limitów.
Strategia dopuszcza możliwość konsolidacji zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej.

Waluta USD jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. Z tego też względu uznano, że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów na finansowanie Programu 10+ jest USD, ponieważ efektem takiego działania będzie zmniejszenie strukturalnie długiej pozycji i w konsekwencji strategicznego ryzyka walutowego.

Z umowy na finansowanie Programu 10+ wynika obowiązek utrzymywania określonego współczynnika zabezpieczenia ryzyka walutowego, które dotyczy kursu EUR/USD oraz USD/PLN i wynika z różnicy pomiędzy walutą finansowania i walutami w jakich podpisywane są kontrakty inwestycyjne. Obowiązek ten obejmuje tylko płatności inwestycyjne związane z Programem 10+ w horyzoncie do połowy 2011 roku.
  

Pozycja bazowa w walutach na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Okres USD EUR
2011 322.577.414  (266.115.943)

Pozycja bazowa w walutach na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

Okres USD EUR
2010 406.436.729  (287.449.821) 

Grupa LOTOS S.A. aktywnie zarządza swoją pozycją walutową, kształtując ją w zależności od przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej. 

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot Typ
transakcji
Data zawarcia
transakcji
Data rozliczenia transakcji Para walut Kwota w walucie bazowej Kurs Kwota w walucie zmiennej Wartość godziwa na 31 grudnia 2010 roku
(w tysiącach złotych)(3)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 06.05.2010 10.02.2011 EUR/USD 5.000.000 1,3            (6.396.500) 840
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 06.05.2010 14.02.2011 EUR/USD 10.000.000 1,3          (12.795.500)                       1.671
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 06.05.2010 10.03.2011 EUR/USD 5.000.000 1,3            (6.398.500) 831
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 06.05.2010 15.03.2011 EUR/USD 10.000.000 1,3          (12.800.000)                       1.652
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 06.05.2010 16.03.2011 USD/PLN (5.000.000) 3,3           16.282.500                       1.384
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 06.05.2010 17.03.2011 USD/PLN (15.000.000) 3,3           48.759.000                       4.060
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 07.05.2010 12.01.2011 USD/PLN 10.000.000 3,3          (33.293.000)                     (3.635)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 07.05.2010 13.01.2011 USD/PLN 6.000.000 3,3          (20.019.600)                     (2.223)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 10.05.2010 14.01.2011 USD/PLN 20.000.000 3,1          (61.930.000)                     (2.610)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 14.05.2010 14.01.2011 EUR/PLN 2.500.000 4          (10.118.250) (211)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 10.08.2010 16.05.2011 EUR/PLN 4.500.000 4          (18.204.750) (230)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 10.08.2010 17.05.2011 EUR/USD 2.500.000 1,3            (3.284.500) 160
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 10.08.2010 15.06.2011 EUR/PLN 10.000.000 4,1          (40.510.000) (482)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.09.2010 10.01.2011 EUR/PLN 9.000.000 4          (36.013.500) (357)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 01.10.2010 01.04.2011 EUR/USD 9.000.000 1,4          (12.330.000) (914)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 09.11.2010 13.01.2011 EUR/USD 15.000.000 1,4          (20.830.650)                     (2.338)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 09.11.2010 15.03.2011 EUR/USD 10.000.000 1,4          (13.866.000)                     (1.504)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 09.11.2010 15.04.2011 EUR/USD 15.000.000 1,4          (20.808.480)                     (2.291)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 09.11.2010 06.05.2011 EUR/USD 10.000.000 1,4          (13.855.000)                     (1.480)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 09.11.2010 11.07.2011 EUR/USD 15.000.000 1,4          (20.777.250)                     (2.221)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 09.11.2010 09.09.2011 EUR/USD 20.000.000 1,4          (27.647.000)                     (2.814)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 03.12.2010 14.02.2011 USD/PLN 31.000.000 3          (93.889.700)                     (1.745)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 03.12.2010 16.05.2011 USD/PLN (42.000.000) 3         127.785.000                       2.152
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 03.12.2010 15.06.2011 USD/PLN 42.000.000 3        (128.076.900)                     (2.156)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 03.12.2010 11.07.2011 USD/PLN 7.000.000 3,1          (21.466.200) (436)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 03.12.2010 11.07.2011 USD/PLN 10.000.000 3,1          (30.622.000) (580)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 03.12.2010 12.09.2011 USD/PLN (31.000.000) 3,1           95.154.500                       1.620
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 06.12.2010 10.08.2011 USD/PLN (38.000.000) 3,1         116.557.400                       2.160
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 07.12.2010 11.08.2011 USD/PLN (19.800.000) 3,1           60.489.000 883
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 09.12.2010 10.08.2011 EUR/PLN 21.000.000 4,1          (85.915.200)                     (1.530)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 10.01.2011 USD/PLN (34.100.000) 3         103.916.340                       2.803
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 16.05.2011 USD/PLN (30.000.000) 3,1           92.001.000                       2.255
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 06.06.2011 USD/PLN (30.000.000) 3,1           92.215.500                       2.324
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 13.06.2011 EUR/PLN 8.000.000 4          (32.352.000) (335)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 22.06.2011 USD/PLN (40.000.000) 3,1         122.960.000                       2.956
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 12.07.2011 EUR/PLN 5.000.000 4,1          (20.256.000) (205)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 05.10.2011 EUR/USD 10.000.000 1,3          (13.129.300) 634
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 17.10.2011 EUR/USD 10.000.000 1,3          (13.147.500) 578
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 07.11.2011 EUR/USD 20.000.000 1,3          (26.259.000)                       1.254
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 12.12.2011 USD/PLN 30.000.000 3,1          (93.460.500)                     (2.321)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 13.12.2011 USD/PLN 30.000.000 3,1          (93.426.000)                     (2.281)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.12.2010 22.12.2011 EUR/PLN 20.000.000 4,1          (81.820.000) (749)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2010 24.01.2011 USD/PLN (34.000.000) 3         103.436.500                       2.527
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2010 04.04.2011 USD/PLN 20.000.000 3,1          (61.160.000)                     (1.514)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2010 10.05.2011 USD/PLN (20.000.000) 3,1           61.298.000                       1.495
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2010 05.08.2011 USD/PLN (15.000.000) 3,1           46.260.000                       1.114
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2010 10.11.2011 USD/PLN 15.000.000 3,1         (46.605.000)                     (1.144)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 22.12.2010 07.07.2011 USD/PLN 7.000.000 3,1         (21.514.500) (490)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 22.12.2010 08.07.2011 USD/PLN 10.000.000 3,1         (30.734.000) (696)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 23.12.2010 18.02.2011 EUR/USD 4.000.000 1,3           (5.259.400) 250
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 23.12.2010 11.07.2011 USD/PLN 5.000.000 3,1         (15.368.000) (346)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 23.12.2010 12.07.2011 USD/PLN 8.000.000 3,1         (24.588.800) (552)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.12.2010 12.01.2011 EUR/USD 10.000.000 1,3         (13.166.000) 578
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.12.2010 12.01.2011 USD/PLN (10.000.000) 3           30.223.000 567
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2010 31.01.2011 EUR/USD 3.500.000 1,3           (4.630.815) 134
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2010 31.01.2011 USD/PLN (1.000.000) 3             3.016.000 47
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2010 13.07.2011 USD/PLN 13.000.000 3,1         (39.679.900) (622)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2010 01.12.2011 USD/PLN (13.000.000) 3,1           40.033.500 586
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 30.12.2010 03.01.2011 USD/PLN 3.000.000 3           (8.998.500) (106)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 30.12.2010 03.01.2011 USD/PLN 10.000.000 3         (29.979.000) (339)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 30.12.2010 03.01.2011 USD/PLN 4.000.000 3         (12.000.400) (144)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 EUR/PLN 1.000.000 4           (3.957.000) 3
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 EUR/PLN 2.000.000 4           (7.909.000) 12
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 EUR/PLN 1.000.000 4           (3.950.000) 10
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 EUR/PLN 600.000 4           (2.382.600) (6)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 USD/PLN 10.000.000 3         (29.642.000) (1)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 USD/PLN 5.000.000 3        (14.820.500)                             -
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 USD/PLN 4.000.000 3        (11.901.200) (45)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 31.12.2010 04.01.2011 USD/PLN 5.000.000 3 (14.821.500) (1)
              SUMA (4.114)
  w tym dodatnia                     37.540
w tym ujemna                   (41.654)

  

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

 
Podmiot Typ
transakcji
Data zawarcia
transakcji
Data rozliczenia transakcji Para walut Kwota w walucie bazowej Kurs Kwota w walucie zmiennej Wartość godziwa na 31 grudnia 2009 roku
(w tysiącach złotych)(3)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.05.2009 08.01.2010 USD/PLN (15.000.000) 3,2 48.297.000  5.532
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.05.2009 14.01.2010 USD/PLN (15.000.000) 3,2 48.394.500  5.610
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.05.2009 28.01.2010 USD/PLN (18.000.000) 3,2 58.024.800  6.627
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.05.2009 19.02.2010 USD/PLN (15.000.000) 3,2 48.637.500  5.732
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.05.2009 11.03.2010 USD/PLN (15.000.000) 3,2 48.547.500  5.576
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.05.2009 18.03.2010 USD/PLN (14.000.000) 3,3 45.592.400  5.465
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 27.05.2009 08.04.2010 USD/PLN (4.000.000) 3,2 12.960.000  1.479
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.08.2009 28.01.2010 USD/PLN 7.700.000 3 (22.730.400)  (748)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.08.2009 19.02.2010 USD/PLN 15.000.000 3 (44.332.500)  (1.444)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.08.2009 11.03.2010 USD/PLN 10.000.000 3 (29.579.000)  (947)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.08.2009 18.03.2010 USD/PLN 19.000.000 3 (56.215.300)  (1.790)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 20.08.2009 08.04.2010 USD/PLN 4.000.000 3 (11.858.000)  (385)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.09.2009 08.01.2010 USD/PLN 15.000.000 2,9 (42.817.500)  (55)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.09.2009 14.01.2010 USD/PLN 15.000.000 2,9 (42.835.500)  (56)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.09.2009 28.01.2010 USD/PLN 10.300.000 2,9 (29.435.855)  (33)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 14.10.2009 16.04.2010 USD/PLN (7.000.000) 2,9 20.064.800  (19)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 16.10.2009 21.01.2010 USD/PLN (2.000.000) 2,8 5.687.200  (19)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 30.10.2009 25.01.2010 USD/PLN (19.500.000) 2,9 56.181.450  527
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 30.10.2009 29.01.2010 USD/PLN (6.000.000) 2,9 17.206.800  78
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 30.10.2009 14.01.2010 USD/PLN 12.000.000 2,9 (34.563.600)  (340)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 30.10.2009 08.04.2010 USD/PLN 7.000.000 2,9 (20.279.000)  (204)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 17.11.2009 15.01.2010 USD/PLN (1.800.000) 2,8 4.969.800  (164)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 16.12.2009 04.01.2010 USD/PLN (1.500.000) 2,9 4.301.400  26
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 15.01.2010 EUR/USD 6.000.000 1,4 (8.618.850)  83
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 20.01.2010 USD/PLN (40.000.000) 2,9 116.888.000  2.761
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 21.01.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.328.500)  241
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 11.02.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.327.850)  241
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 15.03.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.309.000)  292
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 17.03.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.341.400)  200
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 15.04.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.307.500)  294
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 20.05.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.338.300)  200
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 15.07.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.332.850)  203
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 22.07.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.295.500)  308
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 15.09.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.325.650)  205
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 22.09.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.288.250)  309
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 21.10.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.340.500)  153
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 22.11.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.316.000)  214
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 09.12.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.332.000)  164
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 18.02.2010 EUR/PLN 10.000.000 4,2 (42.025.000)  (821)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 23.02.2010 EUR/PLN 10.000.000 4,2 (42.052.000)  (834)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 24.02.2010 EUR/PLN 10.000.000 4,2 (42.045.000)  (825)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 21.12.2009 25.02.2010 EUR/PLN 5.000.000 4,2 (21.024.000)  (413)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 22.12.2009 17.06.2010 USD/PLN 10.000.000 3 (29.583.500)  (761)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 23.12.2009 08.01.2010 EUR/USD 25.000.000 1,4 (35.625.750)  1.160
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 23.12.2009 13.01.2010 EUR/USD 20.000.000 1,4 (28.500.400)  929
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 23.12.2009 08.01.2010 EUR/USD (40.000.000) 1,4 57.020.000  (1.803)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2009 14.01.2010 USD/PLN (15.000.000) 2,9 43.390.500  610
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2009 15.01.2010 USD/PLN (10.000.000) 2,9 28.927.000  405
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2009 04.02.2010 EUR/USD (16.700.000) 1,4 24.081.400  35
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2009 16.03.2010 USD/PLN (20.000.000) 2,9 58.069.000  793
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2009 15.04.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.400.000)  31
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 28.12.2009 30.08.2010 EUR/USD 10.000.000 1,4 (14.380.000)  57
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 29.12.2009 06.01.2010 USD/PLN 5.000.000 2,9 (14.393.500)  (141)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 29.12.2009 19.02.2010 EUR/PLN 10.900.000 4,2 (45.283.505)  (370)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 30.12.2009 04.01.2010 USD/PLN 6.000.000 2,9 (17.275.800)  (175)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 30.12.2009 04.01.2010 USD/PLN 6.800.000 2,9 (19.530.280)  (149)
Grupa LOTOS S.A. Spot walutowy 30.12.2009 04.01.2010 USD/PLN 3.000.000 2,9 (8.628.000)  (78)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 30.12.2009 06.01.2010 USD/PLN 5.000.000 2,9 (14.402.400)  (150)
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 31.12.2009 21.01.2010 EUR/USD 12.000.000 1,4 (17.283.480)  35
Grupa LOTOS S.A. Forward walutowy 31.12.2009 06.01.2010 USD/PLN 9.000.000 2,9 (25.728.480)  (74)
              SUMA 33.777
  w tym dodatnia 46.575
w tym ujemna (12.798)

(3) Wartość godziwa spotów i forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Pozycja całkowita Jednostki Dominującej w poszczególnych walutach na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Okres Pozycja USD/PLN Pozycja EUR/PLN
Bazowa Transakcyjna Całkowita Bazowa Transakcyjna Całkowita
2011 322.577.414 (320.281.395) 2.296.019 (266.115.943) 268.600.000 2.484.057

Pozycja całkowita Jednostki Dominującej w poszczególnych walutach na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

Okres Pozycja USD/PLN Pozycja EUR/PLN
Bazowa Transakcyjna Całkowita Bazowa Transakcyjna Całkowita
2010 406.436.729 (282.890.380) 123.546.349 (287.449.821) 202.200.000 (85.249.821)

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. dokonywały transakcji zabezpieczających przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów wymiany walut oraz transakcji zabezpieczających kurs wymiany USD w związku z zakupem obligacji od spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot Typ transakcji Data zawarcia transakcji Data rozliczenia transakcji Para walut Kwota
w walucie bazowej
Kurs Kwota
w walucie zmiennej
Wartość godziwa na
31 grudnia 2010 roku (w tysiącach PLN)(3)
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.. Swap walutowy 2010.11.09 2011.02.10 USD/PLN (41.100.000) 2,8272 116.197.920 (5.936)
              SUMA (5.936)
  w tym dodatnia -
w tym ujemna (5.936)
Podmiot Typ transakcji Data zawarcia transakcji Data rozliczenia transakcji Para walut Kwota
w walucie bazowej
Kurs Kwota
w walucie zmiennej
Wartość godziwa na
31 grudnia 2010 roku (w tysiącach PLN)(3)
LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Forward walutowy 28.04.2010 28.01.2011 EUR/PLN (74.500) 3,9860 296.957 1
              SUMA 1
  w tym dodatnia 1
w tym ujemna -

  

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

 
Podmiot Typ transakcji Data zawarcia transakcji Data rozliczenia transakcji Para walut Kwota
w walucie bazowej
Kurs Kwota
w walucie zmiennej
Wartość godziwa na
31 grudnia 2009 roku (w tysiącach PLN)(3)
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Swap walutowy 2009.11.12 2010.11.12 USD/PLN (20.500.000) 2,8355 58.127.750 (1.758)
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Swap walutowy 2009.11.12 2010.11.12 USD/PLN (19.500.000) 2,8354 55.290.300 (1.420)
              SUMA (3.178)
  w tym dodatnia -
w tym ujemna (3.178)
Ryzyko stopy procentowej

Mapa bazowa pozycji w stopie procentowej związana jest z przepływami pieniężnymi, których wysokość zależy od poziomu stóp procentowych w przyszłości, w szczególności wynika z przewidywanego harmonogramu spłat kredytu na finansowanie zapasów oraz finansowanie Programu 10+ i wynikającą z tego wysokością odsetek ustalanych na podstawie zmiennej stopy LIBOR USD. Struktura limitów bazuje na współczynniku zabezpieczenia wartości nominalnej pozycji bazowej. W długim horyzoncie efekt częściowego zabezpieczenia został osiągnięty poprzez wybór stałej stopy dla subtranszy SACE w ramach kredytu inwestycyjnego na Program 10+ o którym mowa w Nocie 34 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Z umowy na finansowanie Programu 10+ wynika obowiązek utrzymywania określonego współczynnika zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, który dotyczy ryzyka zmiennej stopy LIBOR USD dla kredytu na finansowanie Programu 10+ w horyzoncie do połowy roku 2011.

Pozycja bazowa w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco (w tysiącach USD):

Okres Pozycja bazowa
2011 (1.913.471)
2012 (1.831.610)
2013 (1.373.687)
2014 (1.267.629)
2015 (1.143.396)
2016 (1.012.072)
2017 (876.641)
2018 (728.732)
2019 (562.495)
2020 (395.211)

Pozycja bazowa w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco (w tysiącach USD):

Okres Pozycja bazowa
2010 (1.782.231)
2011 (1.820.792)
2012 (1.388.528)
2013 (1.302.032)
2014 (1.201.506)
2015 (1.083.753)
2016 (959.280)
2017 (830.913)
2018 (690.720)
2019 (533.154)
2020 (374.596)

Z uwagi na konieczność wypełnienia współczynnika zabezpieczenia wynikającego z umowy kredytowej oraz wolę częściowego ograniczenia ryzyka stopy procentowej nie objętego hedgingiem obowiązkowym Spółka zawarła transakcje zabezpieczające. Korzystając z polepszenia warunków rynkowych panujących na długim końcu krzywej stóp procentowych w USD, Spółka zabezpieczyła część ryzyka w horyzoncie do 10 lat.

Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot Typ transakcji Data zawarcia
transakcji
Początek okresu Koniec okresu Kwota nominalna
(USD)
Spółka
płaci
Spółka otrzymuje Wartość godziwa na 31 grudnia 2010 roku (w tysiącach złotych)(4)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 09.05.2008 15.10.2008 30.06.2011 50.000.000 3,40% LIBOR 6M (6.650)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 13.05.2008 15.10.2008 30.06.2011 50.000.000 3,60% LIBOR 6M (6.908)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 16.05.2008 15.10.2008 30.06.2011 100.000.000 3,70% LIBOR 6M (14.220)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 04.06.2008 15.07.2009 30.06.2011 122.000.000 4,10% LIBOR 6M (19.599)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 04.06.2008 15.10.2008 30.06.2011 208.000.000 3,80% LIBOR 6M (30.735)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 26.06.2008 15.01.2009 30.06.2011 100.000.000 4,30% LIBOR 6M (16.943)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 27.06.2008 15.07.2009 30.06.2011 150.000.000 4,30% LIBOR 6M (25.768)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 05.09.2008 15.10.2008 15.01.2013 100.000.000 3,80% LIBOR 6M (27.521)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 16.09.2008 15.01.2009 15.01.2013 100.000.000 3,50% LIBOR 6M (25.060)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 19.09.2008 15.01.2009 15.01.2013 (100.000.000) LIBOR 6M 4,00% 29.087
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 07.10.2008 15.01.2009 15.01.2013 100.000.000 3,50% LIBOR 6M (24.792)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 08.10.2008 15.07.2011 15.01.2013 100.000.000 4,20% LIBOR 6M (14.102)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 19.03.2009 15.07.2011 15.01.2018 100.000.000 3,30% LIBOR 6M (3.860)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 15.04.2009 15.07.2011 15.01.2018 50.000.000 3,50% LIBOR 6M (3.444)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 08.05.2009 15.07.2011 15.01.2018 50.000.000 4,00% LIBOR 6M (8.295)
              SUMA (198.810)
  w tym dodatnia 29.087
w tym ujemna (227.897)
Podmiot Typ transakcji Data zawarcia
transakcji
Początek okresu Koniec okresu Kwota nominalna
(USD)
Spółka
płaci
Spółka otrzymuje Wartość godziwa na 31 grudnia 2010 roku (w tysiącach złotych)(4)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (FRA) 19.01.2010 18.01.2011 15.04.2011 (100.000.000) LIBOR 3M 1,2250% 655
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (FRA) 19.04.2010 18.01.2011 15.04.2011 100.000.000 0,80% LIBOR 3M (340)
              SUMA 315

Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

 
Podmiot Typ transakcji Data zawarcia
transakcji
Początek okresu Koniec okresu Kwota nominalna
(USD)
Spółka
płaci
Spółka otrzymuje Wartość godziwa na 31 grudnia 2009 roku (w tysiącach złotych)(4)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 09.05.2008 15.10.2008 30.06.2011 50.000.000 3,40% LIBOR 6M (9.058)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 13.05.2008 15.10.2008 30.06.2011 50.000.000 3,60% LIBOR 6M (9.473)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 16.05.2008 15.10.2008 30.06.2011 100.000.000 3,70% LIBOR 6M (19.598)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 04.06.2008 15.07.2009 30.06.2011 122.000.000 4,10% LIBOR 6M (20.420)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 04.06.2008 15.10.2008 30.06.2011 208.000.000 3,80% LIBOR 6M (42.633)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 26.06.2008 15.01.2009 30.06.2011 100.000.000 4,30% LIBOR 6M (23.991)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 27.06.2008 15.07.2009 30.06.2011 150.000.000 4,30% LIBOR 6M (27.254)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 05.09.2008 15.10.2008 15.01.2013 100.000.000 3,80% LIBOR 6M (23.222)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 16.09.2008 15.01.2009 15.01.2013 100.000.000 3,50% LIBOR 6M (20.125)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 19.09.2008 15.01.2009 15.01.2013 (100.000.000) LIBOR 6M 4,00% 25.194
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 07.10.2008 15.01.2009 15.01.2013 100.000.000 3,50% LIBOR 6M (19.787)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 08.10.2008 15.07.2011 15.01.2013 100.000.000 4,20% LIBOR 6M (4.159)
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 19.03.2009 15.07.2011 15.01.2018 100.000.000 3,30% LIBOR 6M 18.070
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 15.04.2009 15.07.2011 15.01.2018 50.000.000 3,50% LIBOR 6M 7.914
Grupa LOTOS S.A. Swap procentowy (IRS) 08.05.2009 15.07.2011 15.01.2018 50.000.000 4,00% LIBOR 6M 3.589
              SUMA (164.953)
  w tym dodatnia 54.767
w tym ujemna (219.720)

(4) Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o zerokuponową krzywą stóp procentowych opartą o LIBOR 6M lub 3M w zależności od zawartych transakcji. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. 

Pozycja całkowita w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Okres Pozycja
bazowa
Kredyty
o stałej stopie
Pozycja
transakcyjna
Depozyty o zmiennej stopie Pozycja
całkowita
Współczynnik zabezpieczenia
2011 (1.913.471.448) 415.619.121 740.000.000 27.709.808 (730.142.519) 62%
2012 (1.831.610.416) 401.678.125 500.000.000 68.602.578 (861.329.713) 53%
2013 (1.373.687.500) 376.656.250 200.000.000 72.506.923 (724.524.327) 47%
2014 (1.267.628.750) 347.575.625 200.000.000 89.910.022 (630.143.103) 50%
2015 (1.143.396.250) 313.511.875 200.000.000 92.393.815 (537.490.560) 53%
2016 (1.012.072.500) 277.503.750 200.000.000 94.878.009 (439.690.741) 57%
2017 (876.641.250) 240.369.375 200.000.000 94.354.545 (341.917.330) 61%
2018 (728.732.500) 199.813.750 - 101.292.185 (427.626.565) 41%
2019 (562.495.000) 154.232.500 - 102.468.228 (305.794.272) 46%
2020 (395.211.250) 108.364.375 - 74.265.210 (212.581.665) 46%

Pozycja całkowita w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

Okres Pozycja
bazowa
Kredyty
o stałej stopie
Pozycja
transakcyjna
Pozycja
całkowita
Współczynnik zabezpieczenia
2010 (1.782.230.827) 357.329.116 980.000.000 (444.901.711) 75%
2011 (1.820.792.177) 420.654.375 740.000.000 (660.137.802) 64%
2012 (1.388.528.072) 401.678.125 500.000.000 (486.849.947) 65%
2013 (1.302.032.010) 376.656.250 200.000.000 (725.375.760) 44%
2014 (1.201.505.590) 347.575.625 200.000.000 (653.929.965) 46%
2015 (1.083.753.414) 313.511.875 200.000.000 (570.241.539) 47%
2016 (959.279.889) 277.503.750 200.000.000 (481.776.139) 50%
2017 (830.913.122) 240.369.375 200.000.000 (390.543.747) 53%
2018 (690.719.718) 199.813.750 - (490.905.968) 29%
2019 (533.153.644) 154.232.500 - (378.921.144) 29%
2020 (374.595.895) 108.364.375 - (266.231.520) 29%

W celu optymalizacji salda odsetek wykorzystywana jest usługa „cashpoolingu” kompensacyjnego dla spółek z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Usługa ta polega na stosowaniu korzystnych stawek oprocentowania dla ujemnych i dodatnich sald, które podlegają kompensacji na koniec każdego dnia roboczego.

Ryzyko płynności

Proces zarządzania ryzykiem płynności w Grupie polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych, a następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów i pasywów, analizie kapitału obrotowego i utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania.
Płynność w horyzoncie budżetowym monitorowana jest w przekroju Grupy na bieżąco w ramach zarządzania ryzykiem finansowym. Płynność w okresie średnio - i długoterminowym monitorowana jest w ramach procesu planowania, który wspomaga tworzenie wieloletniej strategii finansowej.
W obszarze ryzyka finansowego obok aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym, Spółka stosuje następujące zasady w zakresie płynności:

 • brak depozytów zabezpieczających w handlu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym,
 • ograniczenie możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych,
 • limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych,
 • limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości dostępnych linii kredytowych,
 • procesy kontroli wewnętrznej oraz efektywność organizacyjna zapewniająca szybkie działanie w warunkach awaryjnych.

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2010 roku:

Początek okresu Koniec okresu Okres Przepływy netto
(w tysiącach EUR)
Przepływy netto
(w tysiącach USD)
Przepływy netto
(w tysiącach PLN)
01-01-2011 31-01-2011 do 1 miesiąca 44.600 (40.621) (61.144)
01-02-2011 31-03-2011 od 1 miesiąca do 3 miesiąca 44.000 (46.533) (28.848)
01-04-2011 31-12-2011 od 3 miesięcy do 12 miesięcy 180.009 (274.487) (31.006)
01-01-2012 31-12-2016 od 1 roku do 5 lat 29 (21.055) -
01-01-2017 31-12-2030 powyżej 5 lat - (5.264) -

W Nocie 30 Dodatkowych informacji i objaśnień zaprezentowano wartość dodatkowych niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Grupy. W Nocie 42.4 Dodatkowych informacji i objaśnień zaprezentowano informacje o kontraktowych terminach zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku.

Ryzyko kredytowe

Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych polega na bieżącym monitorowaniu ekspozycji kredytowej w stosunku do przyznanych limitów. Partnerzy transakcji muszą posiadać odpowiedni rating przyznany przez wiodące agencje ratingowe, bądź posiadać gwarancje instytucji spełniających wymóg minimalnego ratingu. Grupa zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji finansowych nie przekraczała 0,35% sumy bilansowej Grupy.

W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji handlowych Grupa poddaje wszystkich klientów, którzy wnioskują o przyznanie kredytów kupieckich procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej i w zależności od jej oceny przyznawane są odpowiednie limity. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.

Wartości bilansowe aktywów finansowych reprezentują maksymalną ekspozycję kredytową. Maksymalna ekspozycja narażona na ryzyko kredytowe na datę bilansową wyniosła:

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Udziały i akcje:   9.927 9.929
- długoterminowe  23 9.915 9.917
- krótkoterminowe 28 12 12
Pochodne instrumenty finansowe:   69.370 101.879
- długoterminowe  23 29.667 54.862
- krótkoterminowe 28 39.703 47.017
Fundusz likwidacyjny 23 21.668 18.851
Lokaty:   5.932 6.130
- część długoterminowa 23 - 6.130
- część krótkoterminowa 28 5.932 -
Depozyty zabezpieczające 23 3.108 3.316
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności:   1.810.637 1.515.812
- długoterminowe  25 28.612 22.061
- krótkoterminowe   1.782.025 1.493.751
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   391.266 355.054
Razem   2.311.908 2.010.971

Analiza wiekowania zaległych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku została przedstawiona w Nocie 26 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top