Dodatkowe informacje i objaśnienia

40. Informacje o umowie i wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz informacje dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010, 2011 oraz 2012 została spółka Ernst & Young Audit Sp. z o.o., wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem 130.

Grupa LOTOS S.A. w dniu 18 maja 2010 roku zawarła umowę z firmą Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie m.in. o dokonanie:

  • przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocza w latach 2010-2012,
  • badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2010-2012.

Łączne wynagrodzenie należne z tytułu badania, przeglądów oraz procedur weryfikacyjnych zostało wymienione poniżej:

w tysiącach złotych 2010 2009 (1)
Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. 351 (2) 466
Badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (3) 514 468
Usługi poświadczające, w tym: 234 388
- przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. 234 243
- inne usługi poświadczające spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - 15
Pozostałe usługi 10 (4) -
Usługi doradztwa podatkowego - -
RAZEM 1.109 1.322

  

(1) wynagrodzenie należne z tytułu badania, przeglądów, procedur weryfikacyjnych sprawozdań finansowych oraz innych usług świadczonych przez Deloitte Audyt Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2007 roku o dokonanie przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocza w latach 2007-2009 oraz badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2007-2009.

(2) wynagrodzenie należne z tytułu badania, przeglądów, procedur weryfikacyjnych sprawozdań finansowych oraz innych usług świadczonych przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 18 maja 2010 roku o dokonanie przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocza w latach 2010-2012 oraz badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2010-2012.

(3) wynagrodzenie za badanie wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest płacone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i każdą z wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

(4) wynagrodzenie wypłacone z tytułu usług szkoleniowych dla biegłych rewidentów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top