Dodatkowe informacje i objaśnienia

39. Informacje o podmiotach powiązanych

39.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi nie objętymi konsolidacją

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych.​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2010
31 grudnia 2010 roku
Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) Zakupy od jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) Należności od jednostek powiązanych Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności - - - 7.936
Jednostki nie objęte konsolidacją - - - -
Razem - - - 7.936

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku łączna wartość kosztów finansowych wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi wycenianymi metodą praw własności wyniosła 15 tysięcy złotych z tytułu odsetek od pożyczek.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku łączna wartość udzielonych pożyczek przez jednostki powiązane wyceniane metodą praw własności wyniosła 7.921 tysięcy złotych (2.000 tysiące EUR).​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2009
31 grudnia 2009 roku
Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) Zakupy od jednostek powiązanych (z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową) Należności od jednostek powiązanych Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności 3.141 4.381 - -
Jednostki nie objęte konsolidacją 29 140 - -
Razem 3.170 4.521 - -


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna wartość przychodów finansowych wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi nie objętymi konsolidacją wyniosła 237 tysięcy złotych z tytułu odsetek pozostałych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna wartość kosztów finansowych wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi nie objętymi konsolidacją wyniosła 1.287 tysięcy złotych z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna Grupa rozwiązała odpis aktualizujący od należności od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją w wysokości 1.671 tysięcy złotych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi nie objętymi konsolidacją wyniosła 7 tysięcy złotych (inne koszty operacyjne).

39.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa

Transakcje z jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa są zawierane na typowych warunkach rynkowych.

Transakcje pomiędzy Grupą a istotnymi (1) jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa przedstawione zostały poniżej:

w tysiącach złotych Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych
z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową
Zakupy od jednostek powiązanych
z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową
za rok zakończony 31 grudnia 2010 19.538 161.622
za rok zakończony 31 grudnia 2009 21.799 176.718

 


w tysiącach złotych
Należności netto od jednostek powiązanych Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
31 grudnia 2010 1.752 6.054
31 grudnia 2009 2.311 8.935

  

(1) kapitał podstawowy powyżej 100.000 tysięcy złotych, na podstawie wykazu spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, według stanu jednostek powiązanych Skarbu Państwa dla danych za 2009 rok na dzień 31 grudnia 2009 roku.

W latach 2010 i 2009 największe transakcje z udziałem jednostki powiązanej Skarbu Państwa Grupa zawierała z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

39.3 Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A.

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku, nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A., a Skarbem Państwa.

Nafta Polska S.A. (spółka kontrolowana przez Skarb Państwa), była właścicielem 51,91% akcji Grupy LOTOS S.A. do dnia 22 lipca 2009 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 22 lipca 2009 roku nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Naftą Polska S.A.

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa, poza transakcją opisaną w Nocie 32 Dodatkowych informacji i objaśnień w wyniku której Skarb Państwa został właścicielem 63,97% akcji Grupy LOTOS S.A.

39.4 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Jednostki Dominującej

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki przedstawiało się następująco:​​​​​

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2010 za rok zakończony 31 grudnia 2009
Zarząd    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 1.165 713
Nagrody jubileuszowe - -
Świadczenia pracownicze w formie akcji - -
Rada Nadzorcza    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 261 233
Zarząd – jednostki zależne (1)    
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 432 278
Razem wynagrodzenie wypłacone (2) 1.858 1.224

  

(1) wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych i Radzie Dyrektorów spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.

(2) wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., które miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego.

Ponadto, Spółka utworzyła rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w wysokości 260 tysięcy złotych (2009: 221 tysięcy złotych).

Ponadto, zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (ustawa kominowa), Spółka utworzyła rezerwę na maksymalne przewidziane ww. ustawą wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej dla członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. za rok 2010 w wysokości 284 tysięcy złotych (2009: 145 tysięcy złotych wykazanej w tabeli powyżej za 2010 rok).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

39.5 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2010 za rok zakończony 31 grudnia 2009
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 27.243 19.078
Razem wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.) 27.243 19.078

Ponadto, Grupa utworzyła rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla członków głównej kadry kierowniczej w wysokości 6.351 tysięcy złotych (2009: 4.879 tysięcy złotych).

Ponadto, Grupa utworzyła rezerwę na przewidywane dla członków głównej kadry kierowniczej wynagrodzenie z tytułu premii rocznej za rok 2010 w wysokości 6.738 tysięcy złotych (2009: 5.912 tysięcy złotych wykazanej w tabeli powyżej za 2010 rok).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku saldo udzielonych przez Grupę pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej wyniosło 39 tysięcy złotych (31 grudnia 2009 roku: 56 tysięcy złotych).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Grupa nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej.

39.6 Inne transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

W roku zakończonym 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009, Spółka lub podmioty z Grupy nie zawierały żadnych znaczących transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej (1) oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania. Spółka oraz podmioty z Grupy nie udzielały wymienionym powyżej osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierały żadnych umów, z których wynikałyby znaczące korzyści dla Grupy LOTOS S.A. lub jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych.

(1) z uwzględnieniem zmian w składzie Rady Nadzorczej (patrz Nota 3 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Transakcje Spółki oraz podmiotów z Grupy z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W 2010 roku na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o zawartych transakcjach ze stronami powiązanymi wystąpiły następujące rodzaje transakcji:

Rodzaj powiązania
(w tysiącach złotych)
Sprzedaż Zakup Należności Zobowiązania
Osoby nadzorujące 1.307 - - -
Osoby zarządzające - - - -
RAZEM 1.307 - - -

 

Rodzaj powiązania
(w tysiącach złotych)
Sprzedaż Zakup Należności Zobowiązania
Osoby nadzorujące 1.270 1.778 70 181
Osoby zarządzające - - - -
RAZEM 1.270 1.778 70 18


39.7 Dodatkowe informacje o wynikach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

 
w tysiącach złotych Wynik finansowy netto (1)
za rok zakończony
31 grudnia 2010 roku
za rok zakończony
31 grudnia 2009 roku
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 63.800 109.971
LOTOS Gaz S.A. (2) (1.239) (2.716)
LOTOS Oil S.A. 39.755 36.138
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 149.277 179.496
LOTOS Ekoenergia S.A. (1) (3)
LOTOS Kolej Sp. z o.o. 19.398 32.570
LOTOS Serwis Sp. z o.o. 7.947 4.852
LOTOS Lab Sp. z o.o. 4.478 2.100
LOTOS Straż Sp. z o.o. 258 797
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. 462 1.447
LOTOS Parafiny Sp. z o.o. 15.564 10.920
LOTOS Tank Sp. z o.o. 794 4.478
Grupa Kapitałowa LOTOS Czechowice S.A. 27.561 16.764
Grupa Kapitałowa LOTOS Jasło S.A. (2.579) (445)
Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A.  101.495 111.445
UAB LOTOS Baltija 4 (3) (13)
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. (18) 321

(1) Na podstawie pakietów konsolidacyjnych (patrz Nota 9 dodatkowych informacji i objaśnień).

(2) Do dnia 23 lipca 2009 roku spółka LOTOS Gaz S.A. posiadała kontrolę nad spółką zależną KRAK-GAZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(3) Wynik finansowy za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2010 roku, do momentu przejęcia kontroli nad spółką przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic S.A., patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top