Dodatkowe informacje i objaśnienia

38. Zobowiązania warunkowe

38.1 Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz weksli

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
31 grudnia 2010 roku
(w tysiącach złotych)

Beneficjent
Wartość
udzielonych
zobowiązań
warunkowych 
w walucie
Waluta zobowiąza-
nia warunko-wego
Wartość
udzielonych zobowiązań warunkowych 
w PLN (1)
Data
obowiązywania
zobowiązania
warunkowego
Bank lub inna
instytucja udzielająca
zobowiązania
warunkowego
Rodzaj
udzielonego
zobowiązania
warunkowego/
informacja
o dłużniku
Zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez Grupę LOTOS S.A.
VITOL S.A. 9.130 USD 27.062 2011-01-15 (2) Deutsche
Bank S.A.
Akredytywa
stand-by
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 734 PLN 734 - - Gwarancje
bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 169 EUR 669 - - Gwarancje
bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 36 USD 107 - - Gwarancje
bankowe
Razem zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez Grupę LOTOS S.A. 28.572      
Zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Rząd Norweski - - - bezterminowo LOTOS
Petrobaltic S.A.  
Gwarancja za
działania
LOTOS Exploration
and Production Norge AS
w zakresie poszukiwań
i wydobycia na norweskim
szelfie kontynentalnym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
25.056 (3) PLN 25.056 2015-02-20 Bank Pekao
S.A. 
Gwarancja
bankowa
Pozostałe, w tym:  15.975 PLN 15.975 - - -
z tytułu gwarancji bankowych 5.614 PLN 5.614 - - -
z tytułu gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy 10.361 PLN 10.361 - - -
Pozostałe (EUR) 143 EUR 566 - - -
Razem pozostałe zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 41.597      
RAZEM GRUPA     70.169      

  

(1) zobowiązania warunkowe w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku.

(2) zobowiązania warunkowe wygasły po terminie obowiązywania.

(3) gwarancja bankowa stanowi zabezpieczenie pożyczki z dnia 29 czerwca 2007 roku zawartej przez LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000 tysięcy złotych.

 
31 grudnia 2009 roku
(w tysiącach złotych)

Beneficjent
Wartość
udzielonych
zobowiązań
warunkowych 
w walucie
Waluta zobowiąza-
nia warunko-wego
Wartość
udzielonych zobowiązań warunkowych 
w PLN (1)
Data
obowiązywania
zobowiązania
warunkowego
Bank lub inna
instytucja udzielająca
zobowiązania
warunkowego
Rodzaj
udzielonego
zobowiązania
warunkowego/
informacja
o dłużniku
Zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez Grupę LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie 1.500 PLN 1.500 26-02-2010 (2) Bank PKO BP S.A. Gwarancja
bankowa
TOTAL DEUTSCHLAND GmbH  10.500 (3) USD 29.928 29-01-2010 (3) Deutsche Bank Polska S.A. Gwarancja
bankowa
zapłaty
TOTAL DEUTSCHLAND GmbH 10.500 USD 29.928 31-01-2010 (4) Bank Pekao S.A. Gwarancja
bankowa
zapłaty
Gunvor International B.V.   852 (5) USD 2.428 15-01-2010 (4) Deutsche Bank Polska S.A. Akredytywa
dokumentowa
– zabezpieczenie
kontraktu
Gunvor International B.V.   8.800 USD 25.083 15-02-2010 (4) Bank Pekao S.A. Akredytywa
stand-by
– zabezpieczenie
kontraktu
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie 16.000 PLN 16.000 26-02-2010 (6) Bank PKO BP S.A. Gwarancja
bankowa
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie 1.700 PLN 1.700 2010-07-15 (4) Bank PKO BP S.A. Gwarancja
bankowa
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie 3.300 PLN 3.300 2010-07-15 (4) Bank PKO BP S.A. Gwarancja
bankowa
Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie 5.000 PLN 5.000 2010-07-15 (4) Bank PKO BP S.A. Gwarancja
bankowa
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 550 PLN 550 - - Gwarancje
bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 123 EUR 505 - - Gwarancje
bankowe
Pozostałe (każde poniżej 1.000 tysięcy złotych) 36 USD 103 - - Gwarancje
bankowe
Razem zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez Grupę LOTOS S.A. 116.025      
Zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Rząd Norweski - - - bezterminowo LOTOS Petrobaltic S.A. Gwarancja
za działania
LOTOS Exploration
and Production
Norge AS
w zakresie
poszukiwań
i wydobycia
na norweskim
szelfie
kontynentalnym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
31.556 (7) PLN 31.556 2015-02-20 Bank Pekao S.A. Gwarancja
bankowa
Pozostałe, w tym:  13.177 PLN 13.177 - - -
z tytułu gwarancji bankowych 1.185 PLN 1.185 - - -
z tytułu gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy 10.415 PLN 10.415 - - -
Pozostałe (EUR) 253 EUR 1.039 - - -
Razem pozostałe zobowiązania warunkowe udzielone/ zlecone przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 45.772      
RAZEM GRUPA 161.797      

(1) zobowiązania warunkowe w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku.

(2) pierwotny termin ważności gwarancji obowiązywał do dnia 31 grudnia 2009 roku, następnie wydłużonym do dnia 30 września 2010 roku oraz z dniem 20 listopada 2009 roku przedłużony po raz kolejny termin ważności gwarancji bankowej, który miał obowiązywać do dnia 31 października 2010 roku. W związku z upływem terminu ważności zabezpieczenia akcyzowego, oryginał gwarancji został zwrócony i zobowiązanie z dniem 26 lutego 2010 roku przestało obowiązywać.

(3) z dniem 1 sierpnia 2009 roku wprowadzono zmianę kwoty gwarancji z 18.000 tysięcy USD na 10.500 tysięcy USD. Gwarancja wygasła z dniem upływu terminu ważności.

(4) gwarancja, akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
(5) akredytywa dokumentowa wystawiona na kwotę 7.150 tysięcy USD.

(6) termin ważności gwarancji miał obowiązywać do dnia 30 września 2010 roku. W związku z upływem terminu ważności zabezpieczenia akcyzowego, oryginał gwarancji został zwrócony i zobowiązanie z dniem 26 lutego 2010 roku przestało obowiązywać. 

(7) gwarancja bankowa stanowi zabezpieczenie pożyczki z dnia 29 czerwca 2007 roku zawartej przez LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000 tysięcy złotych.
  

Zobowiązania warunkowe z tytułu wystawionych weksli
31 grudnia 2010 roku
(w tysiącach złotych)

Podmiot, któremu został wystawiony weksel
Wysokość wystawionego weksla/(i) w walucie Waluta wystawionego weksla/(i) Wysokość wystawionego weksla/(i) w PLN (1) Data obowiązywania weksla/(i) Rodzaj
Weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 240.000 PLN 240.000 2011-08-19 Zabezpieczenie ryczałtowe zobowiązania podatkowego na kwotę 800.000 tysięcy złotych 
PKO BP S.A.  200.000 PLN 200.000 2011-08-25 (2) Zabezpieczenie kredytu
Razem weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A. 440.000    
Weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku  10.000 PLN 10.000 2011-04-30 Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 5.000 PLN 5.000 2011-02-28 (3) Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.500 PLN 1.500 2012-09-30 Zabezpieczenie dofinansowania
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 7.000 PLN 7.000 2012-02-29 (4) Zabezpieczenie akcyzowe 
BRE Bank S.A.  30.000 PLN 30.000 2012-03-15 (5) Zabezpieczenie kredytu
PKO BP S.A. 100.000 PLN 100.000 2011-04-16 (6) Zabezpieczenie kredytu
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej 13.174 PLN 13.174 2011-06-30 Zabezpieczenie akcyzowe generalne dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi w procedurze zawieszonego poboru akcyzy
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 200.000 PLN 200.000 - (7) Zabezpieczenie kredytu 
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. 13.000 USD 38.533 2013-06-30 (8) Zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych z tytułu nabycia udziałów i wierzytelności 
Bank Ochrony Środowiska S.A.  27.413 PLN 27.413 2016-06-30 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
Bank Ochrony Środowiska S.A. 9.490 PLN 9.490 2016-12-20 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
BRE BANK S.A.  20.000 PLN 20.000 2011-06-15 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
Millennium Leasing Sp. z o.o. 11.192 (9) EUR 44.324 (10) - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów leasingu
NORDEA FINANCE POLSKA S.A. 18.582 (9) EUR 73.590 (11) - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów leasingu
Pozostałe (każdy poniżej 1.000 tysięcy złotych) 1.490 PLN 1.490 - -
Razem weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 581.514    
RAZEM GRUPA 1.021.514    

  

(1) zobowiązania warunkowe w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku.

(2) z dniem 25 sierpnia 2010 roku wprowadzono aneksem do umowy limitu kredytowego zmianę terminu obowiązywania do dnia 25 sierpnia 2011 roku oraz zmieniono kwotę limitu kredytowego z 250.000 tysięcy złotych na 200.000 tysięcy złotych.

(3) zobowiązanie warunkowe wygasło po terminie obowiązywania.

(4) został przedłużony do dnia 29 lutego 2012 roku, pierwotny termin obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 roku.

(5) termin obowiązywania został przedłużony do dnia 15 marca 2012 roku.

(6) termin obowiązywania został przedłużony do dnia 16 kwietnia 2011 roku.

(7) umowa kredytowa z dnia 15 listopada 2010 roku.

(8) termin płatności ostatniej raty ceny nabycia udziałów i wierzytelności od Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.

(9) wartość przedmiotu leasingu.

(10) na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązania z tytułu zapłaconych zaliczek wyniosła 14.959 tysięcy złotych.

(11) na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązania z tytułu zapłaconych zaliczek wyniosła 43.381 tysięcy złotych.

31 grudnia 2009 roku
(w tysiącach złotych)

Podmiot, któremu został wystawiony weksel
Wysokość wystawionego weksla/(i) w walucie Waluta wystawionego weksla/(i) Wysokość wystawionego weksla/(i) w PLN(1) Data obowiązywania weksla/(i) Rodzaj
Weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 200.000 PLN 200.000 2010-07-08 (2) Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 200.000 PLN 200.000 2010-07-06 (2) Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 400.000 PLN 400.000 2011-01-13 (3) Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
PKO BP S.A. 250.000 PLN 250.000 2010-08-25 Zabezpieczenie kredytu
Razem weksle wystawione przez Grupę LOTOS S.A. 1.050.000    
Weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 10.000 PLN 10.000 2010-04-30 (2) Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku 5.000 PLN 5.000 2011-02-28 Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.500 PLN 1.500 2012-09-30 Zabezpieczenie dofinansowania
Nafta Polska S.A.  9.000 PLN 9.000 2010-01-19 (4) Zabezpieczenie realizacji umowy
Minister Gospodarki 5.675 PLN 5.675 2010-03-31 (5) Zabezpieczenie realizacji umowy
PKO BP S.A.  11.000 PLN 11.000 2012-06-30 (6) Zabezpieczenie kredytu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.181 PLN 4.181 2011-03-30 (7) Zabezpieczenie pożyczki
Nordea Bank Polska S.A. 50.000 PLN 50.000  - (8) Zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
Nordea Bank Polska S.A. 100.000 PLN 100.000  - (9) Zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych i akredytyw
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. 13.000 USD 37.054 2013-06-30 (10) Zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych z tytułu nabycia udziałów i wierzytelności 
Bank Ochrony Środowiska S.A.  27.413 PLN 27.413 2016-06-30 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
Bank Ochrony Środowiska S.A. 9.490 PLN 9.490 2016-12-20 Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów kredytowych
NORDEA FINANCE POLSKA S.A. 18.582(11) EUR 76.339 (12) - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów leasingu
Pozostałe
(do kwoty 1.000 tysięcy złotych)
1.716 PLN 1.716  -  -
Razem weksle wystawione przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 348.368    
RAZEM GRUPA 1.398.368    

  

(1) zobowiązania warunkowe w walucie przeliczone wg kursów średnich NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku.

(2) zobowiązania warunkowe wygasły po terminie obowiązywania.

(3) w dniu 16 listopada 2010 roku weksel został zwrócony do Grupy LOTOS S.A., Spółka wycofała przedmiotowe zabezpieczenie akcyzowe w formie opisanego weksla w związku z uzyskaniem akcyzowego zabezpieczenia ryczałtowego.

(4) w dniu 16 lutego 2010 roku spółka LOTOS Jasło S.A. otrzymała zwrot dziewięciu weksli in blanco wystawionych na rzecz Nafty Polskiej S.A.

(5) w dniu 15 czerwca 2010 roku spółka LOTOS Jasło S.A. otrzymała zwrot weksla in blanco.

(6) w dniu 22 lipca 2010 roku spółka LOTOS Jasło S.A. otrzymała zwrot weksli in blanco w konsekwencji rozwiązania z dniem 27 maja 2010 roku umowy kredytowej z PKO BP S.A.

(7) na dzień 30 września 2010 roku pożyczka została spłacona, w dniu 29 listopada 2010 rok weksel został zwrócony.

(8) limit został udzielony na okres od dnia 19 maja 2009 roku do dnia 18 listopada 2010 roku, weksel został zwrócony.

(9) limit został udzielony na okres od dnia 19 maja 2009 roku do dnia 18 listopada 2010 roku, weksel został zwrócony.

(10) termin płatności ostatniej raty ceny nabycia udziałów i wierzytelności od Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.

(11) wartość przedmiotu leasingu.

(12) na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość zobowiązania z tytułu zapłaconych zaliczek wyniosła 25.764 tysięcy złotych.

Pozostałe istotne zmiany zobowiązań warunkowych
 1. W dniu 24 lipca 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach dokonano wpisu w rejestrze zastawów na zapasach spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. stanowiące prawne zabezpieczenie spłaty całej kwoty kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A., tj. 30.000 tysięcy złotych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej zgodnie z aneksem do umowy kredytu. Dnia 1 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Katowicach na wniosek spółki i za zgodą banku dokonał wykreślenia opisanego powyżej zastawu.
 2. W dniu 8 stycznia 2010 roku uwzględniając zapisy umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 14 grudnia 2006 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach dokonano wpisu w rejestrze zastawów na zbiorze rzeczy ruchomych spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. na instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) do kwoty 113.546 tysięcy złotych.
 3. W dniu 11 lutego 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach dokonano wpisu w rejestrze zastawów na zbiorze zapasów spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. do kwoty 45.000 tysięcy złotych. Zastaw ten stanowi zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A. w Warszawie z dnia 4 lutego 2010 roku na kwotę limitu kredytowego według umowy 30.000 tysięcy złotych.
 4. W dniu 12 grudnia 2001 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. złożyła oświadczenie wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanego w dalszej części opisu „Bankiem”), zmienione oświadczeniem wspólników z dnia 6 listopada 2006 roku, w związku z kredytami udzielonymi spółce Energobaltic Sp. z o.o. („Energobaltic”) przez Bank na podstawie następujących umów: (i) umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 11 września 2001 roku, oraz (ii) umowy o kredyt inwestycyjny preferencyjny związany z ochroną środowiska zawartej w dniu 11 września 2001 roku, na mocy którego LOTOS Petrobaltic S.A. zobowiązał się do (aktualnie obowiązujące warunki):
 • przeznaczenia na podwyższenie kapitału własnego Energobaltic Sp. z o.o. zysku netto w kwocie nieprzekraczającej w poszczególnych latach wartości założonych w ostatecznej projekcji finansowej finansowanego projektu zatwierdzonej przez Bank,
 • niezbywania i nieobciążania udziałów w Energobaltic Sp. z o.o. bez uprzedniej zgody Banku, przy czym ewentualny brak zgody Banku uzasadniony musi być ważnymi powodami.

Niewykonanie Zobowiązania Wspólników może spowodować wypowiedzenie przez Bank wyżej wymienionych umów kredytowych. Jednocześnie LOTOS Petrobaltic S.A.  zostanie zwolniony ze Zobowiązania Wspólników, gdy zostaną spełnione obydwa poniższe warunki:

 • LOTOS Petrobaltic S.A. przedłoży Bankowi i Energobaltic Sp. z o.o. pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu produkcji ropy ze złoża ropy naftowej B - 8, a po okresie pierwszych trzech miesięcy produkcji ze złoża B - 8, LOTOS Petrobaltic S.A. w ten sam sposób potwierdzi spełnienie się prognozy szacowanych ilości gazu w złożu zawartej w prognozie dostaw gazu z dnia 7 grudnia 2005 roku złożonej przez Energobaltic Sp. z o.o. w Banku,
 • sytuacja ekonomiczno - finansowa Energobaltic Sp. z o.o. nie zagraża terminowej spłacie kredytów.
 •  

38.2 Warunkowe zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania Spółki wynikające z podpisanych, istotnych umów dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (Program 10+) wynoszą 29,8 milionów złotych (31 grudnia 2009: 590 milionów złotych).

38.3 Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku w Grupie występowała nadwyżka przyznanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) nad rzeczywistą emisją dwutlenku węgla (CO2) (patrz Nota 41 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Z dniem 1 lipca 2008 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przyjęła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na lata 2008 - 2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) dla instalacji istniejących i zmienianych (Dz.U. Nr. 202 poz.1248 z dnia 14 listopada 2008 roku). Zgodnie z obowiązującym prawem wyżej wymienione uprawnienia na drugi okres rozliczeniowy (2008 - 2012)  zostały rozdzielone bezpłatnie dla wszystkich instalacji objętych system handlu emisjami.

Łączna wielkość przyznanego średniorocznego limitu emisji dwutlenku węgla (CO2) dla spółek Grupy w 2010 roku wyniosła 1.236 tysięcy ton, dodatkowo Grupa LOTOS S.A. zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku na rok 2010 otrzymała dodatkowe uprawnienia w liczbie 143 tysięcy ton dla elektrociepłowni. Łączna wysokość przyznanego limitu emisji dwutlenku węgla (CO2) dla spółek Grupy na rok 2010 wynosiła 1.379 tysięcy ton.

Rzeczywista emisja dwutlenku węgla (CO2) dla instalacji objętych w ramach Grupy rozporządzeniem za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku wyniosła 1.171 tysiąca ton.

Na lata 2011 - 2012 zgodnie z rozporządzeniem Grupie przyznano średnioroczny limit emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 1.228 tysięcy ton, dodatkowo Grupa LOTOS S.A. zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku na rok 2011 i 2012 otrzymała uprawnienia w liczbie 143 tysięcy ton na każdy rok dla elektrociepłowni oraz otrzymała uprawnienia w liczbie 433 tysięcy ton dla rafinerii na rok 2011 i 2012. Łączna wysokość przyznanego limitu emisji dwutlenku węgla (CO2) na każdy rok z przedziału 2011 – 2012 wynosi 1.804 tysięcy ton.

38.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych

Istotne postępowania przed organami administracji w związku z prowadzoną przez Jednostkę Dominującą działalnością

Postanowieniem Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku oraz Grupę LOTOS S.A. w Gdańsku porozumienia w sprawie jednoczesnego zakończenia produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej U95. Zdaniem Zarządu Spółki, w związku z faktem kontynuacji produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U95 zarzuty UOKiK są bezpodstawne i w kwietniu 2005 roku Zarząd wystosował wniosek o wydanie decyzji o niestwierdzeniu stosowania przez Grupę LOTOS S.A. praktyki ograniczającej konkurencję.

W lipcu 2005 roku Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie na postanowienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dostępu do części zebranego w sprawie materiału dowodowego. Niezależnie od złożonego zażalenia Spółka wystąpiła we wrześniu 2005 roku z kolejnym wnioskiem o wydanie decyzji o stwierdzenie niestosowania przez Grupę LOTOS S.A. praktyk monopolistycznych. W październiku 2005 roku wpłynęło kolejne postanowienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dostępu do części zebranego materiału dowodowego, na które Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie. Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił zażalenia. Na postanowienia w przedmiocie oddalenia zażaleń, Grupa LOTOS S.A. wniosła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie stosowne zażalenia, które zostały oddalone.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2007 roku ograniczono Grupie LOTOS S.A. na wniosek PKN ORLEN S.A. prawo wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu antymonopolowym w postaci materiałów zgromadzonych w trakcie kontroli PKN ORLEN S.A. w Płocku w zakresie części załączników do protokołu kontroli biur w Płocku oraz ograniczono wgląd do protokołu kontroli biur w Warszawie i załączników. Tym samym Postanowieniem odmówiono uwzględnienia wniosku PKN ORLEN S.A. o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w zakresie protokołu kontroli biur wnioskodawcy w Płocku. W dniu 26 kwietnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zażalenie na Postanowienie ograniczające Grupie LOTOS S.A. prawo wglądu do materiału dowodowego. W dniu 9 maja 2007 roku Grupa LOTOS S.A. otrzymała Wezwanie UOKiK do udzielenia informacji dotyczących zmiany cen U95 i Pb95. Tego samego dnia Spółka przesłała do UOKiK wymagane informacje. Dnia 2 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. wysłała pismo do UOKiK informujące o zakończeniu produkcji benzyny U95. W dniu 31 grudnia 2007 roku Prezes UOKiK nałożył na Grupę LOTOS S.A. karę w wysokości 1.000 tysiąca złotych. W związku z tym w dniu 17 stycznia 2008 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie zostało złożone odwołanie od tej decyzji.

W dniu 23 września 2008 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji  i Konsumentów przesłał odpowiedź Prezesa UOKiK na odwołanie Grupy LOTOS S.A. od decyzji Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK w odpowiedzi na odwołanie Grupy LOTOS S.A. stwierdził, iż zarzuty Grupy LOTOS S.A., zarówno dotyczące przepisów materialnych, jak i formalnych, są bezzasadne i wniósł o oddalenie odwołania powoda w całości oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

W dniu 27 kwietnia 2010 roku Sąd odroczył wydanie wyroku do dnia 6 maja 2010 roku. W dniu 6 maja 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający odwołanie od decyzji UOKiK w sprawie postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu wynikającego z postanowienia Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku dotyczącego dystrybucji benzyny uniwersalnej U95, jednocześnie Sąd utrzymał w mocy kary nałożone przez UOKiK w wysokości 1.000 tysięcy złotych na Grupę LOTOS S.A. oraz 4.000 tysięcy złotych na PKN ORLEN S.A. W dniu 15 czerwca 2010 roku wpłynął wyrok o oddaleniu odwołania od decyzji Prezesa UOKiK. W dniu 28 czerwca 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła apelację od wyroku. W kolejnych okresach Grupa LOTOS S.A. i UOKiK odpowiedzieli na apelację PKN ORLEN S.A., natomiast PKN ORLEN S.A. i UOKiK odpowiedzieli na apelację Grupy LOTOS S.A. Sąd opublikował wyrok oddalający apelację Grupy LOTOS S.A. i PKN ORLEN S.A w dniu 11 lutego 2011 roku. Spółka po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku rozważy wniesienie skargi kasacyjnej.  Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Na ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały utworzone rezerwy na potencjalne zobowiązania w wysokości 1.000 tysiąca złotych. W dniu 10 marca 2011 roku Spółka zapłaciła zobowiązanie wynikające z wyroku z dnia 11 lutego 2011 roku w kwocie 1.000 tysiąca złotych.

Istotne postępowania przed organami administracji w związku z działalnością prowadzoną przez LOTOS Czechowice S.A.
Postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo-administracyjne w sprawach z zakresu podatków
Postępowania w zakresie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 1998 roku

W związku z przeprowadzonymi kontrolami skarbowymi i wydanymi decyzjami w zakresie podatku od towarów i usług, Rafineria Czechowice S.A. (obecnie LOTOS Czechowice S.A.) złożyła w dniu 29 grudnia 2003 roku skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na trzy decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1998 roku, za lipiec 1998 roku oraz za maj 1998 roku. Łączna wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła 1.229 tysięcy złotych. We wszystkich powyższych sprawach został ogłoszony wyrok. Od wydanych wyroków zostały złożone skargi kasacyjne przez Rafinerię Czechowice S.A. (obecnie LOTOS Czechowice S.A.) w przedmiocie podatku za lipiec 1998 roku oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku za październik 1998 roku, za lipiec 1998 roku oraz za maj 1998 roku.

Kwoty podatku VAT i odsetek za zwłokę zostały zapłacone przez LOTOS Czechowice S.A. W wyniku prowadzonych postępowań podatkowych i sądowych istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot wraz z wysokimi odsetkami.

LOTOS Czechowice S.A. otrzymała następujące wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w grudniu 2005 roku:

 • uchylono wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za październik 1998 roku) w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę i w tej części przekazano do WSA do ponownego rozpatrzenia; w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddalono,
 • uchylono wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za maj 1998 roku) w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę i w tej części przekazano do WSA do ponownego rozpatrzenia; w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddalono,
 • utrzymano wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za lipiec 1998 roku), NSA odstąpił od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.

LOTOS Czechowice S.A. wniosła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyroki WSA w Gliwicach z 27 kwietnia 2006 roku w następujących sprawach:

 • w przedmiocie podatku za maj 1998 roku w kwocie 318 tysięcy złotych,
 • w przedmiocie podatku za październik 1998 roku w kwocie 618 tysięcy złotych.

WSA w Gliwicach w postanowieniu z dnia 27 listopada 2006 roku odrzuciła skargę kasacyjną dotyczącą podatku za październik 1998 roku. Aktualnie trwa postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w kwestii naruszenia Konstytucji przy wydawaniu postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

WSA w Gliwicach w sprawie nadpłaty podatku VAT za sierpień 1998 roku w kwocie 292,7 tysięcy złotych wyrokiem z dnia 26 czerwca 2007 roku oddalił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej. Wyrok WSA w tej sprawie został zaskarżony przez LOTOS Czechowice S.A. do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa jest obecnie w toku.

W dniu 29 grudnia 2007 roku został wydany przez NSA wyrok oddalający skargę kasacyjną dotyczącą podatku za maj 1998 roku. Spółka skorzystała z ostatniej instancji i wniosła skargi do Trybunału Konstytucyjnego, których pozytywne rozpatrzenie umożliwi uchylenie decyzji organów podatkowych, jako wydanych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów rozporządzeń Ministra Finansów. Zarzut podniesiony w skardze dotyczy przekroczenia delegacji ustawowej dla Ministra Finansów przy wydawaniu rozporządzeń.

Prowadzone postępowania nie stanowią żadnego finansowego zagrożenia dla spółki, gdyż dodatkowe zobowiązania wynikające z decyzji organów podatkowych zostały zapłacone wraz z odsetkami w minionych latach, mogą być jedynie dodatkowym przychodem dla LOTOS Czechowice S.A.

Postępowania w zakresie podatku akcyzowego za niektóre miesiące 1998 roku

W związku z przeprowadzonymi kontrolami skarbowymi wobec LOTOS Czechowice S.A. toczy się 6 postępowań podatkowych dotyczących decyzji w zakresie podatku akcyzowego za niektóre miesiące 1998 roku, zaskarżonych przez LOTOS Czechowice S.A. do sądu administracyjnego. Łączna wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 2.881 tysięcy złotych.
Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy sądowej na 26 października 2005 roku w przedmiocie podatku za wrzesień 1998 roku, za sierpień 1998 roku oraz za czerwiec 1998 roku. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok WSA w przedmiocie podatku za wrzesień 1998 roku, za sierpień 1998 roku oraz za czerwiec 1998 roku został uchylony w całości i zwrócony do ponownego rozpatrzenia.

Kwoty podatku akcyzowego i odsetek za zwłokę zostały zapłacone przez LOTOS Czechowice S.A. W wyniku prowadzonych postępowań podatkowych i sądowych istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot wraz z wysokimi odsetkami.

LOTOS Czechowice S.A. wniosła skargi kasacyjne do NSA na wyroki WSA w Gliwicach z 27 kwietnia 2006 roku w sprawach podatku za miesiąc:

 • wrzesień 1998 roku w kwocie 52,5 tysięcy złotych,
 • sierpień 1998 roku w kwocie 842 tysięcy złotych,
 • czerwiec 1998 roku w kwocie 468,8 tysięcy złotych.

WSA w Gliwicach rozpatrując sprawę za październik 1998 roku w kwocie 1.138,8 tysięcy złotych zawiesił postępowanie.

Powyższe postępowania nie rodzą negatywnych skutków podatkowych dla LOTOS Czechowice S.A., mogą być jedynie dodatkowym przychodem.

Postanowieniem WSA w Gliwicach z dnia 16 października 2006 roku dotyczącego podatku za sierpień 1998 roku – w kwestii wniosku o dokonanie zwrotu różnicy pomiędzy wpisem pobranym od skargi a wpisem należnym - sąd postanowił zwrócić LOTOS Czechowice S.A. kwotę 57,9 tysięcy złotych.

W dniu 29 grudnia 2007 roku został wydany przez NSA wyrok oddalający skargi kasacyjne w sprawach:

 • wrzesień 1998 roku w kwocie 52,5 tysięcy złotych,
 • sierpień 1998 roku w kwocie 842 tysięcy złotych,
 • czerwiec 1998 roku w kwocie 468,8 tysięcy złotych.

Spółka skorzystała z ostatniej instancji i wniosła skargi do Trybunału Konstytucyjnego, których pozytywne rozpatrzenie umożliwi uchylenie decyzji organów podatkowych, jako wydanych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów rozporządzeń Ministra Finansów. Zarzut podniesiony w skardze dotyczy przekroczenia delegacji ustawowej dla Ministra Finansów przy wydawaniu rozporządzeń.

Prowadzone postępowania nie stanowią żadnego finansowego zagrożenia dla spółki, gdyż dodatkowe zobowiązania wynikające z decyzji organów podatkowych zostały zapłacone wraz z odsetkami w minionych latach, mogą być jedynie dodatkowym przychodem dla spółki.

Kontrola dotycząca zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za niektóre miesiące 2004 roku

W spółce LOTOS Czechowice S.A. została przeprowadzona kontrola przez Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju do form ceramicznych B za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 września 2004 roku. W konsekwencji przeprowadzonej kontroli, zostały wszczęte z urzędu postępowania podatkowe w dniu 18 maja 2005 roku. W dniu 5 maja 2006 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała 4 decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące styczeń, luty, marzec 2004 roku. Postępowanie w zakresie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2004 roku zostało umorzone. W dniu 19 maja 2006 roku spółka złożyła do Dyrektora Izby Celnej odwołania od wyżej wymienionych decyzji oraz wnioski o wstrzymanie wykonania niniejszych decyzji. W sierpniu 2006 roku wpłynęły decyzje Naczelnika Urzędu Celnego, w których umorzono postępowania w zakresie podatku za miesiące maj - wrzesień 2004 roku. W dniu 17 października 2006 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Katowicach wyznaczające termin rozpatrzenia odwołań od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określających zobowiązanie podatkowe za okres od styczeń - marzec 2004 roku do dnia 13 grudnia 2006 roku. Dyrektor Izby Celnej w Katowicach postanowieniem z dnia 9 lutego 2007 roku wyznaczył termin załatwienia sprawy na 13 kwietnia 2007 roku. Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2007 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 13 sierpnia 2007 roku. Zgodnie z ostatnim postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2007 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wyznaczył termin rozpatrzenia odwołania do dnia 13 października 2007 roku. W dniu 19 października 2007 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała 3 decyzje Dyrektora Izby Celnej w Katowicach, w których uchylono w całości decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące styczeń, luty, marzec 2004 roku, oraz przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W dniu 19 listopada 2007 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 3 skargi na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Katowicach uchylające decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi. W dniu 2 kwietnia 2008 roku odbyły się rozprawy sądowe w przedmiocie w/w skarg i zapadły wyroki oddalające skargi. Spółka LOTOS Czechowice S.A. wniosła o sporządzenie pisemnych uzasadnień wyroków, po otrzymaniu których Zarząd spółki zdecydował nie wnosić skarg do Najwyższego Sądu Administracyjnego. W konsekwencji sprawy wróciły do I instancji tj. do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej celem ponownego ich rozpatrzenia.

Postanowieniami z dnia 7 stycznia 2009 roku wydanymi przez Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej został wyznaczony nowy termin załatwienia spraw dotyczących podatku akcyzowego za okres styczeń - marzec 2004 roku do dnia 18 marca 2009 roku, następnie postanowieniami z dnia 29 czerwca 2009 roku wydanymi przez Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej został wyznaczony nowy termin załatwienia spraw dotyczących podatku akcyzowego za okres styczeń - marzec 2004 roku do dnia 31 lipca 2009 roku.

Spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała trzy decyzje z dnia 27 lipca 2009 roku Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określające wysokość zobowiązania podatkowego w kwotach wyższych od zadeklarowanych przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. odpowiednio:

 • za styczeń 2004 roku o kwotę 1.239 tysięcy złotych,
 • za luty 2004 roku o kwotę 538 tysięcy złotych,
 • za marzec 2004 roku o kwotę 8 tysięcy złotych.

Spółka LOTOS Czechowice S.A. w dniu 13 sierpnia 2009 roku złożyła do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach odwołania od powyższych decyzji. Po rozpatrzeniu powyższych odwołań Dyrektor Izby Celnej w Katowicach decyzjami z dnia 17 listopada 2009 roku uchylił zaskarżone decyzje i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Postanowieniami z dnia 3 marca 2010 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył termin załatwienia spraw na dzień 5 maja 2010 roku.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku wpłynęły do spółki LOTOS Czechowice S.A. decyzje wydane w dniu 14 kwietnia 2010 roku przez Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej dotyczące zobowiązań podatkowych z tytułu podatku akcyzowego za okres styczeń - marzec 2004 roku określające ponownie wyższe zobowiązania podatkowe od zadeklarowanych w kwotach:

 • za styczeń w kwocie 1.239 tysięcy złotych,
 • za luty w kwocie 538 tysięcy złotych,
 • za marzec w kwocie 8 tysięcy złotych.

W dniu 4 maja 2010 roku zostały złożone odwołania od powyższych decyzji do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej. W dniu 7 czerwca 2010 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wystosowała pismo procesowe do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w załączeniu do którego spółka LOTOS Czechowice S.A. wniosła ekspertyzę uzupełniającą potwierdzającą prawidłowość stanowiska LOTOS Czechowice.

W dniu 3 września 2010 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wydał decyzję uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej dotyczącą podatku akcyzowego za okres styczeń – marzec 2004 roku i umorzył postępowanie podatkowe.

Postępowanie dotyczące zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za okres od 1 września 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku

Dnia 12 kwietnia 2006 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wszczął postępowanie wobec spółki LOTOS Czechowice S.A. w zakresie ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju do form ceramicznych B za okres od 1 września 2003 do 31 grudnia 2003 roku. Do czasu zakończenia postępowań trudno określić, czy zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym zostaną określone na nowo, a jeżeli zostaną określone, to w jakiej wysokości. Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 19 marca 2006 roku wyznaczył termin załatwienia sprawy na 30 maja 2007 roku. Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2007 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na 17 października 2007 roku, następnie postanowieniem z dnia 1 stycznia 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz postanowieniami z dnia 27 czerwca 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył nowy termin zakończenia postępowań w sprawie podatku akcyzowego za okres od września do grudnia 2003 roku na dzień 31 sierpnia 2008 roku, w wyniku kolejnych postanowień z dnia 3 września 2008 roku termin został przedłużony do dnia 31 października 2008 roku.

W dniu 13 listopada 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wydał decyzje za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień 2003 roku określające wysokość zobowiązania podatkowego w kwotach wyższych od zadeklarowanych przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. odpowiednio:

 • za wrzesień 2003 roku o kwotę 3.588 tysięcy złotych,
 • za październik 2003 roku o kwotę 12.189 tysięcy złotych,
 • za listopad 2003 roku o kwotę 8.887 tysięcy złotych,
 • za grudzień 2003 roku o kwotę 6.223 tysięcy złotych.

W dniu 21 listopada 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wystąpiła z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawach podatku akcyzowego za okres wrzesień – grudzień 2003 roku. W dniu 1 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wystosowała do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego określających wysokość zobowiązania podatkowego w kwotach wyższych od zadeklarowanych wcześniej przez spółkę. Dnia 4 grudnia 2008 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wszczął postępowanie egzekucyjne wobec LOTOS Czechowice S.A. wystawiając tytuły wykonawcze dla decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej dotyczących podatku akcyzowego za miesiące wrzesień-grudzień 2003 roku dokonując zajęcia wierzytelności na rachunkach bankowych spółki LOTOS Czechowice S.A. Dodatkowe zobowiązania podatkowe wynikające z decyzji zostały powiększone o koszty egzekucyjne w łącznej wysokości 2.460 tysięcy złotych oraz odsetki za zwłokę określone na dzień wystawienia tytułów wykonawczych w łącznej kwocie 10.121 tysięcy złotych.

W dniu 12 grudnia 2008 roku spółka złożyła do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach wnioski o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego wszczętego tytułami egzekucyjnymi.

W dniu 12 grudnia 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej pozytywnie rozpatrzył wniosek spółki złożony 21 listopada 2008 roku i wydał Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczącej podatku akcyzowego za grudzień 2003 roku.

Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wydał w tym samym dniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczących podatku akcyzowego za miesiące wrzesień - listopad 2003 roku oraz powołując się na postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego dotyczących podatku akcyzowego za okres wrzesień - grudzień 2003 roku wydał postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego dotyczącego przedmiotowych decyzji.

W dniu 15 grudnia 2008 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Pszczynie osiem wniosków wraz z tytułami wykonawczymi o dokonanie wpisu hipotek przymusowych zwykłych w kwocie 5.446 tysięcy złotych każda (łącznie na kwotę 43.569 tysięcy złotych), obciążających nieruchomości spółki LOTOS Czechowice S.A.

W dniach 17 i 18 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie dokonał siedmiu wpisów hipotecznych zgodnie z wnioskami. W dniu 23 grudnia 2008 roku Sąd postanowił oddalić jeden wniosek Dyrektora Izby Celnej w Katowicach uzasadniając to stwierdzeniem przeszkód w dokonaniu wpisu (rozbieżność pomiędzy treścią księgi wieczystej a treścią wniosku wieczystoksięgowego).

W dniu 23 lutego 2009 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała cztery decyzje Dyrektora Izby Celnej w Katowicach uchylające decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Z uwagi na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 4 marca 2009 roku o umorzeniu postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za miesiące wrzesień – grudzień 2003 roku, Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wystąpił ze stosownymi wnioskami do Sądu Rejonowego w Pszczynie o wykreślenie wpisów hipotecznych.

W dniach 4, 6, 14 maja 2009 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała zawiadomienia Sądu Rejonowego w Pszczynie o wykreśleniu hipotek przymusowych uprzednio wpisanych na wniosek Dyrektora Izby Celnej w Katowicach.

Postanowieniami z dnia 28 sierpnia 2009 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej przedłużył termin załatwienia spraw dotyczących postępowań w zakresie podatku akcyzowego za miesiące: wrzesień - grudzień 2003 roku do dnia 28 października 2009 roku. Spółka wystosowała w dniu 23 października 2009 roku do  Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej swoje stanowisko podnosząc, że dyspozycja Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w kwestii kluczowej dla rozstrzygnięcia sprawy nie została wykonana. Kolejnymi postanowieniami Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej przedłużył termin załatwienia spraw dotyczących postępowań w zakresie podatku akcyzowego za miesiące: wrzesień - grudzień 2003 roku do dnia 28 grudnia 2009 roku.

Postanowieniami z dnia 18 grudnia 2009 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej przedłużył termin załatwienia spraw dotyczących postępowań w zakresie podatku akcyzowego za miesiące: wrzesień - grudzień 2003 roku do dnia 28 lutego 2010 roku, następnie postanowieniami z dnia 25 lutego 2010 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył nowy termin załatwienia spraw do dnia 28 maja 2010 roku.

W dniu 17 maja 2010 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wydał decyzje za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień 2003 określające wysokość zobowiązania podatkowego w kwotach wyższych od zadeklarowanych przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. odpowiednio:

 • za wrzesień 2003 roku o kwotę 3.588 tysięcy złotych,
 • za październik 2003 roku o kwotę 12.189 tysięcy złotych,
 • za listopad 2003 roku o kwotę 8.887 tysięcy złotych,
 • za grudzień 2003 roku o kwotę 6.223 tysięcy złotych.

W dniu 2 czerwca 2010 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wystosowała do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej odwołania od powyższych decyzji. Do odwołań Spółka załączyła ekspertyzę uzupełniającą potwierdzającą prawidłowość stanowiska spółki LOTOS Czechowice S.A.

W dniu 12 października 2010 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wydał decyzję uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej dotyczącą podatku akcyzowego za okres wrzesień-grudzień 2003 roku i umorzył postępowanie podatkowe.

Istotne postępowania przed organami administracji w związku z działalnością prowadzoną przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Postępowanie dotyczące zobowiązań podatkowych od towarów i usług za miesiąc styczeń i marzec 2005 roku

W dniu 30 marca 2006 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2005 roku. Działając na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z o późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego nałożył na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które dotyczy rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. (dawniej LOTOS Mazowsze S.A.). W dniu 25 lipca 2006 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 lipca 2006 roku uchylającą decyzję organu pierwszej instancji określającą w tytule podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2005 roku zobowiązanie podatkowe oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. W dniu 6 lipca 2007 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego Nr PV/4400-96/124/VT/06/AR, w której określono spółce zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku na 23 tysiące złotych i kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 7 tysięcy złotych. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie odwołała się od tej decyzji uznając ją jako korzystną dla spółki. Poprzednia decyzja Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego Nr PV/440-95/124/VT/AG z dnia 28 marca 2006 roku w przedmiotowej sprawie określała zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego na 24.055 tysięcy złotych i dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 7.850 tysięcy złotych (decyzja ta została uchylona decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 lipca 2006 roku).

W dniu 6 lipca 2007 roku Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wydał postanowienie Nr VT/440-185/07/WP/DP o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku wobec spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. W dniu 11 września 2007 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 10 września 2007 roku w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2005 roku. Działając na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z o późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego nałożył na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które dotyczy rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. W decyzji Nr PV/4400-170/185/VT/07/DP określono zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku o 26.141 tysięcy złotych oraz ustalono dodatkowe zobowiązanie podatkowe za marzec 2005 roku w wysokości 7.842 tysięcy złotych. Kwoty określone w decyzji spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. uiściła. W dniu 24 września 2007 roku spółka odwołała się od decyzji Pomorskiego Urzędu Skarbowego.

W dniu 18 stycznia 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wydał decyzję Nr PC/4407-660/07/13 utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 10 września 2007 roku, Nr PV/4400-170/185/VT/07/DP, określającą dla spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 5.292 tysięcy złotych, w tym kwota zwrotu różnicy podatku w wysokości 5.292 tysięcy złotych oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku w wysokości 7.842 tysięcy złotych. W dniu 1 lutego 2008 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Skarbowej Nr PC/4407-660/07/13 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Przedmiotem decyzji jest uprawnienie spółki do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę na skutek rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. oraz konstytucyjność dodatkowych sankcji podatkowych z tego tytułu.

W dniu 24 czerwca 2008 roku odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku na rzecz spółki zwrot kosztów postępowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku złożył dnia 31 lipca 2008 roku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 roku.

W dniu 19 stycznia 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku wobec spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 17 czerwca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. W związku z powyższym wykazywana w latach poprzednich należność z tytułu zapłaconej przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. sankcji dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 7.850 tysięcy złotych została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. za 2010 rok. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie przewiduje dodatkowych kosztów dotyczących rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. złożyła w dniu 25 sierpnia 2010 roku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Postępowanie sądowe z powództwa WANDEKO

Przeciwko spółce LOTOS Paliwa Sp. z o.o. toczy się postępowanie sądowe z powództwa Pana Andrzeja Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WANDEKO. W dniu 28 października 2009 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy wydał wyrok zaoczny i zasądził od spółki na rzecz powoda kwotę 1.921 tysięcy złotych wraz z odsetkami umownymi. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. utworzyła na zasądzoną kwotę rezerwę wraz z odsetkami w wysokości 15.318 tysięcy złotych. Spółka zaskarżyła wyrok składając sprzeciw od wyroku zaocznego do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 10 listopada 2009 roku. Na skutek sprzeciwu sprawa jest w rozpoznaniu co do istoty przez Sąd I instancji. Wyrok zaoczny nie stanowi tytułu wykonawczego ze względu na uchylenie na wniosek Spółki stosownego postanowienia. Jednocześnie zważywszy, że wyrok zaoczny jest z mocy ustawy tytułem zabezpieczenia, LOTOS Paliwa spółka z o.o. złożyła wniosek o uchylenie również tego rygoru. Nieprawomocnym postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił przedmiotowe zabezpieczenie w całości zgodnie z wnioskiem spółki. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił w związku z zażaleniem Pana Andrzeja Wójcika z dnia 18 maja 2010 roku powołane postanowienie Sądu Okręgowego postanowieniem z dnia 13 października 2010 roku, w wyniku czego wyrok zaoczny dalej pozostaje tytułem zabezpieczenia. Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 roku Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Pana Andrzeja Wójcika na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku o odmowie uchylenia postanowienia w przedmiocie uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego i zasądził na rzecz spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zwrot kosztów postępowania. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Istotne postępowania sądowe wszczęte przeciwko Grupie LOTOS S.A.
Postępowanie z powództwa PETROECCO JV Sp. z o.o. o odszkodowanie za szkodę doznaną na skutek stosowanych praktyk monopolistycznych

Pozwem z dnia 18 maja 2001 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosła powództwo o zasądzenie od Spółki kwoty 6.975 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 maja 1999 roku tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV Sp. z o.o. Stosowanie przez Spółkę zarzuconych jej praktyk monopolistycznych stwierdzone zostało decyzją Urzędu Antymonopolowego z dnia 26 września 1996 roku, którą Urząd nakazał Spółce ich zaniechanie. Spółka odwołała się od tej decyzji. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy wyrokiem z dnia 22 października 1997 roku zmienił w zasadzie tylko redakcję decyzji i również nakazał Spółce zaniechanie praktyk monopolistycznych. Kasację Spółki od tego wyroku Sąd Najwyższy oddalił wyrokiem z dnia 2 czerwca 1999 roku.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 21 grudnia 2002 roku, oddalił powództwo o odszkodowanie, w całości uwzględniając zgłoszony przez Spółkę zarzut przedawnienia. Wyrok ten został jednak uchylony w dniu 4 grudnia 2003 roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie I ACa 824/03 i przekazany do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku. Sąd Apelacyjny uznał zarzut przedawnienia za nietrafiony. Zdaniem tego Sądu dopiero w dniu 2 czerwca 1999 roku (data orzeczenia Sądu Najwyższego) PETROECCO JV Sp. z o.o. dowiedziała się, że doznana przez nią szkoda jest efektem praktyk monopolistycznych, z którą związana jest odpowiedzialność deliktowa Spółki, i to od tej daty – zdaniem Sądu – biegnie trzyletni okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku (sąd I instancji), sygnatura IX GC 134/04. Spółka broniła się również zarzutami merytorycznymi (kwestionuje fakt wystąpienia jakiejkolwiek szkody po stronie PETROECCO JV Sp. z o.o., jej wysokość i istnienie związku przyczynowego pomiędzy praktyką monopolistyczną a szkodą). Po rozprawie w czerwcu 2005 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zlecił biegłemu z zakresu księgowości i ekonomii sporządzenie opinii w przedmiocie ustalenia strat, jakie poniósł powód z tytułu działań Grupy LOTOS S.A. W przekazanej opinii biegły wskazał, że na podstawie materiałów przedstawionych przez PETROECCO JV Sp. z o.o. nie jest możliwe obliczenie wysokości strat, czy też samego ich istnienia. Biegły wskazał również, iż opinia powinna być zlecona innemu ekspertowi, niż biegłemu z zakresu księgowości. Brak dowodów do wystawienia takiej opinii uniemożliwił powodowi doprowadzenie do wyboru kolejnego biegłego. Rozprawa odbyła się 27 marca 2007 roku. Publikacja wyroku została wyznaczona na dzień 10 kwietnia 2007 roku, następnie odroczona została do dnia 20 kwietnia 2007 roku. Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2007 roku powództwo zostało oddalone. W dniu 17 maja 2007 roku Spółka wniosła zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania. W dniu 4 czerwca 2007 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyła apelację od wyroku z dnia 20 kwietnia 2007 roku. W dniu 12 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła odpowiedź na apelację. W dniu 20 grudnia 2007 roku Sąd oddalił apelację PETROECCO JV Sp. z o.o. od wyroku Sądu Okręgowego. W dniu 19 marca 2008 roku został złożony u Komornika wniosek egzekucyjny przeciwko PETROECCO JV Sp. z o.o.  W dniu 17 kwietnia 2008 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyła skargę kasacyjną od wyroku z dnia 20 grudnia 2007 roku. Skarga została doręczona Grupie LOTOS S.A. w dniu 17 czerwca 2008 roku. W dniu 30 czerwca 2008 roku została wysłana odpowiedź na skargę. Sprawa została skierowana na przedsąd na 14 listopada 2008 roku. W dniu 14 stycznia 2009 roku Sąd Najwyższy postanowił uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do ponownego rozpoznania. W dniu 10 marca 2009 roku akta zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego. W dniu 3 kwietnia 2009 roku Komornik przesłał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W dniu 14 maja 2009 roku Sąd Apelacyjny przekazał sprawę do Sądu Okręgowego do ponownego rozpoznania. Na rozprawie w dniu 3 listopada 2009 roku Sąd zobowiązał PETROECCO JV Sp. z o.o. do wyznaczenia biegłego. W dniu 1 października 2010 roku odbyła się rozprawa, na której został przesłuchany biegły. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu jest niewielkie, w związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone rezerwy na potencjalne odszkodowanie.

Postępowanie z powództwa Ministra Skarbu Państwa o unieważnienie umowy sprzedaży udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o.

W dniu 3 listopada 2005 roku wpłynął do Grupy LOTOS S.A. pozew wniesiony przez Ministra Skarbu Państwa o uznanie za nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 21 kwietnia 2006 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy wydał wyrok oddalający powództwo w całości. W dniu 8 czerwca 2006 roku Minister Skarbu Państwa wniósł apelację od wyroku sądu z dnia 21 kwietnia 2006 roku oddalającego powództwo Ministra Skarbu Państwa o uznanie za nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 30 czerwca 2006 roku Spółka złożyła odpowiedź na powyższą apelację. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniono zaskarżony wyrok z dnia 21 kwietnia 2006 roku ustalając za nieważną umowę zbycia dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. W dniu 6 kwietnia 2007 roku Spółka wniosła kasację wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku II instancji. Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2007 roku, wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku sądu II instancji został oddalony. Sąd Najwyższy w dniu 10 sierpnia 2007 roku wydał postanowienie o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania. Sąd Najwyższy w dniu 21 listopada 2007 roku wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Rozprawa odbyła się w dniu 7 maja 2008 roku. Sąd oddalił w całości powództwo i przyznał Grupie LOTOS S.A. zwrot kosztów procesu w wysokości 100 tysięcy złotych. Z dniem 7 maja 2008 roku wyrok sądu uprawomocnił się. Skarb Państwa w dniu 20 sierpnia 2008 roku wniósł skargę kasacyjną. W dniu 11 grudnia 2008 roku akta sprawy wpłynęły do Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, Wydział II. W dniu 6 marca 2009 roku na posiedzeniu niejawnym przyjęto skargę do rozpoznania. Wyznaczono termin rozprawy na dzień 6 maja 2009 roku, na której Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na rozprawie w dniu 30 września 2009 roku Sąd Apelacyjny oddalił powództwo i zasądził na rzecz Grupy LOTOS S.A. zwrot kosztów postępowania sądowego przez Skarb Państwa. Dnia 11 stycznia 2010 roku do Sądu Apelacyjnego wpłynęła skarga kasacyjna Skarbu Państwa, która wpłynęła do Spółki wraz z postanowieniem o przyjęciu do rozpoznania w dniu 6 czerwca 2010 roku. W dniu 8 lipca 2010 roku na rozprawie Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W dniu 17 lutego 2011 roku odbyła się rozprawa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Sąd Apelacyjny nie wydał wyroku ze względu na zawiłość sprawy. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu jest niewielkie, w związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone rezerwy na potencjalne zobowiązania.

Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Grupy na dzień 31 grudnia 2010 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe.

Postępowania sądowe wszczęte przez Spółkę lub jednostki z Grupy Kapitałowej Spółki oraz przeciwko Spółce lub jednostkom z Grupy Kapitałowej
Postępowanie sądowe wszczęte przez Rafinerię Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) przeciwko osobie fizycznej

W dniu 4 grudnia 2003 roku Sąd Okręgowy w Krośnie wydał na rzecz spółki LOTOS Jasło S.A., w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty kwoty 4.829 tysięcy złotych wraz z odsetkami, stanowiącej wierzytelności wynikające z nieuregulowanych faktur za sprzedany towar (sygn. akt VIII GNc 292/03). Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się. Z uwagi na fakt, iż w dniu 2 kwietnia 2004 roku w stosunku do dłużnika została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu, spółka LOTOS Jasło S.A. zgłosiła sędziemu komisarzowi swoją wierzytelność w łącznej wysokości 7.668 tysięcy złotych, na którą składa się kwota: (i) 6.138 tysięcy złotych jako niezapłacona należność główna za sprzedany towar; (ii) 1.498 tysięcy złotych jako odsetki za zwłokę; (iii) 32 tysięcy złotych jako koszty procesu w sprawie przed Sądem Okręgowym w Krośnie. Wierzytelności do kwoty 2.580 tysięcy złotych obejmującej należność główną, jak również odsetki nie są objęte układem, ze względu na ich zabezpieczenie na mieniu upadłego hipoteką kaucyjną. Wartość należności z uwzględnieniem realizacji założeń układu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 370 tysięcy złotych. Spółka LOTOS Jasło S.A. utworzyła odpis aktualizujący na powyżej opisaną należność.

Pozostałe postępowania których stroną jest spółka LOTOS Gaz S.A.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku toczą się postępowania, których stroną jest spółka LOTOS Gaz S.A. szerzej opisane poniżej.

W dniu 20 czerwca 2008 roku Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał protokół pokontrolny z wszczętego w dniu 21 listopada 2006 roku (przed zakupem udziałów w spółce KRAK–GAZ Sp. z o.o. przez spółkę LOTOS Gaz S.A.) postępowania w sprawie rzetelności rozliczenia się spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. z podatku akcyzowego za lata 2003-2004. Ustalono nieprawidłowości w odprowadzaniu podatku akcyzowego przez spółkę KRAK–GAZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 7.545 tysięcy złotych wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2008 roku.
W dniu 31 października 2008 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał decyzję o ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za lata 2003-2004 na kwotę 16.408 tysięcy złotych. W dniu 25 listopada 2008 roku spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. złożyła odwołanie od powyższej decyzji administracyjnej. Odwołanie nie zostało dotychczas rozpatrzone przez organ odwoławczy. Dyrektor Izby Celnej w Krakowie pismem z dnia 6 lutego 2009 roku zawiadomił spółkę KRAK–GAZ Sp. z o.o. o zwłoce w załatwieniu sprawy i wyznaczył nowy termin na dzień 31 marca 2009 roku.
W dniu 26 listopada 2008 roku tytułami wykonawczymi Dyrektor Izby Celnej wszczął postępowanie egzekucyjne w stosunku do spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. na kwotę wynikającą z decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. W dniu 8 grudnia 2008 roku spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. odwołała się od decyzji rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, a Dyrektor Izby Celnej pismem z dnia 17 grudnia 2008 roku postanowił uznać odwołanie dotyczące błędnego naliczenia kwoty zaległości i postępowanie umorzyć.
W dniu 19 grudnia 2008 roku wpłynęła kolejna prawomocna decyzja i tytuły wykonawcze z Izby Celnej na zweryfikowane kwoty zaległości podatkowej i odsetek. Wymagalne kwoty zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za lata 2003-2004 określono na kwotę 8.309 tysięcy złotych, w tym odsetki oraz koszty egzekucji.
W dniu 29 grudnia 2008 roku spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. złożyła zarzuty do wyżej wymienionych tytułów wykonawczych zarzucając im między innymi błędne określenie osoby wierzyciela. Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, postanowieniem z dnia 19 stycznia 2009 roku odrzucił zarzuty jako bezzasadne. W dniu 27 stycznia 2009 roku na postanowienie z dnia 19 stycznia 2009 roku spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. wniosła zażalenie bezpośrednio do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, który postanowieniem z dnia 9 marca 2009 roku utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Celnej z dnia 19 stycznia 2009 roku. Spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej zaskarżyła postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie pismem z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
Spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. złożyła również do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji oraz alternatywnie wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty. Postanowieniem z dnia 24 lutego 2009 roku, Dyrektor Izby Celnej w Krakowie odmówił wstrzymania wykonania decyzji. Spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. na to postanowienie złożyła w dniu 9 marca 2009 roku zażalenie, wnosząc o uchylenie postanowienia z dnia 24 lutego 2009 roku, oraz wstrzymanie wykonania Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 31 października 2008 roku.
Jednocześnie KRAK-GAZ Sp. z o.o. złożyła odwołanie od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w Krakowie z dnia 31 października 2008 roku określających wysokość zobowiązań w podatku akcyzowym za lata 2003-2004. Decyzjami z dnia 6 maja 2009 roku Dyrektor  Izby Celnej w Krakowie podtrzymał decyzje Dyrektora Urzędu Celnego. W dniu 8 czerwca 2009 roku KRAK-GAZ Sp. z o.o. złożyła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje organu II instancji. Skargi nie zostały dotąd rozpoznane.

W dniu 20 lipca 2009 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie odpowiedzi na 16 skarg spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. na decyzje z dnia 6 maja 2009 roku.

W dniu 30 kwietnia 2009 roku KRAK-GAZ Sp. z o.o. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. W dniu 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ogłosił upadłość KRAK-GAZ Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie upadłościowe jest w toku.
Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. z uwagi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz zapisy protokołu pokontrolnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2008 roku złożył wobec zbywców udziałów spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. w dniu 11 lipca 2008 roku oraz w dniu 9 grudnia 2008 roku oświadczenia o obniżeniu ceny zakupu udziałów w spółce KRAK–GAZ Sp. z o.o. o kwotę 16.368 tysięcy złotych, wskutek czego wygasła wierzytelność zbywców o zapłatę ostatniej raty Ceny Nabycia w wysokości 1.500 tysięcy złotych.
W dniu 28 lipca 2008 roku Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. wezwał byłych właścicieli udziałów spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. do rozpoczęcia negocjacji obowiązkowych zgodnie z zapisami umowy sprzedaży udziałów.

W dniu 15 grudnia 2008 roku Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko zbywcom udziałów spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. W dniu 14 kwietnia 2010 roku został wydany wyrok Sądu Arbitrażowego w sprawie z powództwa spółki LOTOS Gaz S.A. przeciwko zbywcom KRAK-GAZ Sp. z o.o. oraz z powództwa wzajemnego zbywców przeciwko spółce LOTOS Gaz S.A. o zapłatę. Sąd zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz spółki LOTOS Gaz S.A. kwotę 4.155 tysięcy złotych wraz z odsetkami od dnia 19 grudnia 2008 roku do dnia zapłaty oraz zasądził od spółki LOTOS Gaz S.A. na rzecz zbywców  z powództwa wzajemnego kwotę 1.682 tysięcy złotych wraz z odsetkami od dnia 5 lipca 2009 roku do dnia zapłaty. Tytułem zwrotu kosztów postępowania sąd zasądził od pozwanych na rzecz spółki LOTOS Gaz S.A. kwotę 209 tysięcy złotych oraz od spółki LOTOS Gaz S.A. na rzecz zbywców kwotę 98 tysięcy złotych. Ponadto, sąd zniósł wzajemnie pozostałe koszty między stronami. W wyniku złożonej skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przez spółkę LOTOS Gaz S.A. Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2010 roku wstrzymał w całości wykonalność wyroku Sądu Arbitrażowego. Wniesione przez zbywców zażalenie na to postanowienie zostało oddalone prawomocnie w dniu 15 października 2010 roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Spółka LOTOS Gaz S.A. dodatkowo uzyskała w Sądzie Okręgowym w Krakowie w dniu 17 listopada 2008 roku postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia spółki LOTOS Gaz S.A. do wysokości 5.975 tysięcy złotych przeciwko zbywcom udziałów, opatrzone klauzulą wykonalności w dniu 20 stycznia  2009 roku. W dniu 2 lutego 2009 roku zbywcy wnieśli o stwierdzenie upadku zabezpieczenia. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 roku Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził upadek zabezpieczenia. Następnie na skutek zażalenia spółki LOTOS Gaz S.A. postanowieniem z dnia 15 czerwca 2009 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż oddalił wniosek zbywców o stwierdzenie upadku zabezpieczenia. Na podstawie prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia LOTOS Gaz S.A. wszczęła przed komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku postępowanie egzekucyjne w przedmiocie zabezpieczenia. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie zostało zakończone bezskuteczne, tzn. w jego wyniku nie zabezpieczono majątku zbywców.

W dniu 10 grudnia 2008 roku złożono w Prokuraturze Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez byłych członków Zarządu tej spółki. Sprawa została ostatecznie umorzona w dniu 28 czerwca 2010 roku.

W dniu 29 stycznia 2009 roku do byłych członków Zarządu spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. skierowano wezwanie do zapłaty kwoty 801 tysięcy złotych z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej tej spółce. Po ogłoszeniu upadłości KRAK–GAZ Sp. z o.o. możliwość dochodzenia roszczeń przejął syndyk masy upadłości KRAK -GAZ Sp. z o.o., który jednak do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpił na drogę sądową przeciwko byłym członkom Zarządu KRAK–GAZ Sp. z o.o.
W maju 2009 roku LOTOS Gaz S.A. złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę LOTOS Gaz S.A. przez zbywców KRAK-GAZ Sp. z o.o. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, które jest w toku. W lutym 2010 roku postępowanie zostało rozszerzone o zbadanie dochowania należytej staranności przez osoby uczestniczące po stronie Grupy LOTOS S.A. w procesie akwizycji KRAK-GAZ Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie jest zawieszone z uwagi na konieczność sporządzenia w sprawie opinii biegłego badającego zaistnienie oraz wysokość szkody.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top