Dodatkowe informacje i objaśnienia

37. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne, pozostałe zobowiązania

37.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

w tysiącach złotych 31 grudnia 2010 31 grudnia
2009
(dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.832.545 893.737
Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 759.184 670.275 (1)
Fundusze specjalne 21.871 19.054
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 13.052 17.346
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 137.281 112.558
Przychody przyszłych okresów, w tym: 48.315 46.195
- z tytułu dotacji 40.012 40.343
- inne 8.303 5.852
Zobowiązania inwestycyjne 139.530 109.708
Zobowiązania wobec ubezpieczycieli 22.201 15.717
Pozostałe zobowiązania 26.938 58.194
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 173 (2) -
Razem 3.001.090 1.942.784
Część długoterminowa 40.141 52.130
Część krótkoterminowa 2.960.776 1.890.654
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 173 -

  

(1) Wartość zobowiązań budżetowych innych niż podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2009 roku została pomniejszona o należności z tytułu naliczonej opłaty paliwowej przy imporcie oleju napędowego i sprzedaży paliw w kwocie 22.644 tysięcy złotych. Do końca 2010 roku Spółka otrzymała z urzędu celnego zwrot opłaty paliwowej nienależnie zapłaconej od sprzedaży paliw oraz importu oleju napędowego.

(2) Dotyczy spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A., patrz Nota 22 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w Nocie 39.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 3 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 3 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 3 poz. 11/2008) obowiązek podatkowy powstaje m.in. w momencie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego. Jednostka Dominująca oraz niektóre spółki w Grupie posiadają zarejestrowane składy podatkowe, w których wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z warunkami w ustawie o podatku akcyzowym.

37.2 Pozostałe zobowiązania finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych: 279.807 236.371
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 3.517 -
- futures (emisja CO2) 463 675
- forwardy i spoty walutowe 41.654 12.798
- terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) 340 -
- swap procentowy (IRS) 227.897 219.720
- swap walutowy 5.936 3.178
Zobowiązania z tytułu leasingu 74.255 83.149
Razem zobowiązania finansowe 354.062 319.520
Zobowiązania długoterminowe 179.096 300.389
Zobowiązania krótkoterminowe 174.966 19.131


Na dzień 31 grudnia 2010 roku ujemna wycena instrumentów finansowych z tytułu umów hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 34 Dodatkowych informacji i objaśnień, wyniosła 120.822 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 159.689 tysiące złotych).

37.3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Nie dłużej niż jeden rok 21.115 24.700 2.696 2.845
Od 1 roku do 5 lat 86.070 114.101 32.774 23.822
Powyżej 5 lat 51.762 74.222 38.785 56.482
Razem 158.947 213.023 74.255 83.149
Minus przyszłe obciążenia finansowe (84.692) (129.874) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 74.255 83.149 74.255 83.149
Część długoterminowa     71.559 80.304
Część krótkoterminowa     2.696 2.845

Grupa na podstawie umów leasingu finansowego użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top