Dodatkowe informacje i objaśnienia

33. Udziały niekontrolujące

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Stan na początek okresu 36.752 396.078
Udział w wynikach jednostek zależnych 2.173 11.051
Udział w pozostałych dochodach całkowitych (14) 9.527
Zmiany w strukturze udziałowców niekontrolujących w jednostkach zależnych - (238)
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne - (19)
Zmiany w udziale własnościowym (24.253) (1) (379.647) (2)
Stan na koniec okresu 14.658 36.752

  

(1) patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień.

(2) patrz Nota 32 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top