Dodatkowe informacje i objaśnienia

29. Świadczenia pracownicze

29.1 Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych i rentowych zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalne firmy aktuarialne tworzy rezerwy na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych. Kwotę tych rezerw oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniższej tabeli:

  za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Stan na początek okresu 98.694 92.092
Utworzenie rezerwy, w tym: 32.695 36.603
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 35
Wypłacone świadczenia (10.970) (10.432)
Rozwiązanie rezerwy (6.332) (12.993)
Wykorzystanie rezerwy (6.258) (6.576)
Stan na koniec okresu 107.829 98.694

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

  31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Stopa dyskontowa (%) 5,8% 6,2%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,5% 2,5%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) (1) 2,9%-27% 5,3%-36,6%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 0%-5% 0%-6,1%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych(%) 1,5%-7% 1,5%-7%

  

(1) Prawdopodobieństwo odejść pracowników obliczono na podstawie historycznych danych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie.

29.2 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Wartość kosztów świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w 2010 roku wyniosła łącznie 2.236 tysięcy złotych (2009: 573 tysięcy złotych).

Wartość rezerw na koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w 2010 roku wyniosła łącznie 806 tysięcy złotych (2009: 830 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top