Dodatkowe informacje i objaśnienia

28. Krótkoterminowe aktywa finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych: 39.703 47.017
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 1.472 -
- futures (emisja CO2) 35 442
- forwardy i spoty walutowe 37.541 46.575
- terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) 655 -
Lokaty (1) 5.932 -
Udziały w jednostkach pozostałych 12 12
Razem 45.647 47.029

  

(1) Lokaty w kwocie 5.932 tysięcy złotych dotyczą zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu na finansowanie zapasów. Na dzień 31 grudnia 2009 lokaty były prezentowane w długoterminowych aktywach finansowych w wartości 5.819 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku dodatnia wycena instrumentów finansowych z tytułu umów hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 34 Dodatkowych informacji i objaśnień, wyniosła 1.326 tysięcy złotych (31 grudnia 2009: 41.698 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top