Dodatkowe informacje i objaśnienia

15. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk przypadający na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku z działalności kontynuowanej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

  za rok zakończony
31 grudnia 2010
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w tysiącach złotych (A) 679.180 900.761
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk (B) 129.873 121.144 (1)
Zysk na jedną akcję (w złotych) (A/B)  5,23 7,44

  

(1) Do wyliczenia zysku przypadającego na jedną akcję, została przyjęta średnia ważona liczba akcji występująca w ciągu okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 lipca 2009 roku do średniej ważonej liczby akcji zostały włączone nowe akcje serii C wynikające z nowej emisji akcji (patrz Nota 32 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku na akcję, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk na akcję.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top