Dodatkowe informacje i objaśnienia

12. Przychody i koszty

12.1 Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
       
Sprzedaż krajowa produktów   23.834.002 17.045.097
Sprzedaż zagraniczna produktów   3.377.808 1.745.986
Sprzedaż produktów razem   27.211.810 18.791.083
Sprzedaż krajowa towarów i materiałów   431.171 2.357.384
Sprzedaż zagraniczna towarów i materiałów   298.034 157.156
Sprzedaż towarów i materiałów razem   729.205 2.514.540
Razem   27.941.015 21.305.623
- w tym do jednostek powiązanych 39.1 - 3.170
Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej   (8.260.482) (6.984.582)
Razem   19.680.533 14.321.041
 
w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
       
Sprzedaż produktów   27.039.899 18.677.580
Sprzedaż usług   171.911 113.503
Sprzedaż produktów razem   27.211.810 18.791.083
Sprzedaż towarów   703.844 2.483.145
Sprzedaż materiałów   25.361 31.395
Sprzedaż towarów i materiałów razem   729.205 2.514.540
Razem   27.941.015 21.305.623
- w tym do jednostek powiązanych 39.1 - 3.170
Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej   (8.260.482) (6.984.582)
Razem   19.680.533 14.321.041

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w Nocie 39.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

12.2 Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7.662 16.256
Zysk ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży - 27
Dotacje 1.122 773
Rozwiązane rezerwy 17.233 26.403
Odwrócenie netto odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych: 9.761 14.728
- należności 4.827 12.980
- rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 817 1.748
- aktywów przeznaczonych do sprzedaży 4.117 -
Otrzymane odszkodowania 8.581 11.359
Pozostałe 12.600 (1) 4.718
Razem 56.959 74.264

(1)  w tym 5.999 tysięcy złotych tytułem zwrotu kwot wynikających z korekt deklaracji podatku akcyzowego i opłaty paliwowej z lat poprzednich dotyczące Jednostki Dominującej.

12.3 Przychody finansowe

 
w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Otrzymane dywidendy   715 -
Odsetki   19.428 22.221
Zyski z tytułu różnic kursowych:   199.400 634.665
- od kredytów w walutach obcych   (182.668) 368.821
- od pożyczek w walutach obcych   19.211 49.450
- zrealizowane różnice kursowe od transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych   360.290 216.914
- od dłużnych papierów wartościowych   2.279 -
- pozostałe różnice kursowe   288 (520)
Zysk ze zbycia inwestycji    - 688
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym:   2 44.354
- wycena pochodnych instrumentów finansowych   2 2.574
- wycena uprzednio należących do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. do wartości godziwej na dzień przejęcia 20 - 12.525
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   3.110 219.666
Rozwiązanie rezerw   - 26.021(1)
Pozostałe   3.285 7.297
Razem   225.940 954.912

(1) rozwiązanie rezerwy na Energobaltic Sp. z o.o., o której mowa w Nocie 36.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

12.4 Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   4.115 444
Strata ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży 22 224 -
Aktualizacja netto wartości aktywów:   102.674 123.641
- należności   12.556 41.758
- rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   87.318 81.878
- aktywów przeznaczonych do sprzedaży   2.800 5
Utworzone rezerwy, w tym:   14.391 5.139
- fundusz celowy 16 1.000 -
Kary i odszkodowania   3.054 1.860
Pozostałe   15.238 9.605
Razem   139.696 140.689

12.5 Koszty według rodzaju​​

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Amortyzacja 389.901 284.793
Zużycie materiałów i energii 16.780.290 10.812.315
Usługi obce 943.105 881.320
Podatki i opłaty 104.256 89.899
Wynagrodzenia 452.110 401.069
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 117.163 107.936
Pozostałe koszty rodzajowe 169.608 128.612
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 515.150 1.607.751
Razem 19.471.583 14.313.695
     
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (637.102) (478.872)
Razem koszty operacyjne: 18.834.481 13.834.823
Koszt własny sprzedaży 17.562.048 12.775.790
Koszty sprzedaży 871.290 726.367
Koszty ogólnego zarządu 401.143 332.666

12.6 Koszty finansowe

 
w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
(dane przekształcone)
Odsetki, w tym: 184.642 183.386
- dyskonto od rezerwy na Morskie Kopalnie Ropy (1) 10.087 7.048
Prowizje bankowe 14.924 14.128
Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji (111.842) (117.840)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 120.201 3.619
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym: 75.950 218.668
- wycena pochodnych instrumentów finansowych 75.947 217.168
Pozostałe 2.090 1.918
Razem 285.965 303.879

(1) o których mowa w Nocie 36.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

12.7 Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące oraz różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 288.271 193.429
Efekt aktualizacji wartości zapasów (1.665) (207.814)
Ujemne saldo różnic kursowych 262.485 185.229
  549.091 170.844
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 53.203 49.642
  53.203 49.642
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 34.549 33.817
  34.549 33.817
Pozycje ujęte w zmianie stanu produktów oraz korekty kosztu własnego:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 13.878 7.905
  13.878 7.905

12.8 Koszty świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2010
za rok
zakończony
31 grudnia 2009
Wynagrodzenia 452.110 401.069
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 117.163 107.936
Razem, w tym: 569.273 509.005
Koszty bieżących wynagrodzeń 426.888 379.281
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych 116.022 106.114
Koszty świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia 26.363 23.610
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (15.281) (7.141)
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym: 553.992 501.864
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 331.298 294.895
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 30.938 27.459
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 191.756 179.510

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top