LOTOS w liczbach

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (narastająco)

narastająco
PLN m
4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
Środki pieniężne netto z działalności oper. 903,5 824,7 466,0 410,1 694,5 655,9 506,6 56,6 311,7 22,4 -0,9 83,5
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 653,0 429,9 -621,4 24,1 911,8 682,7 103,2 -657,5 -389,4 477,9 701,8 278,8
Amortyzacja 386,7 273,5 171,2 79,8 284,8 202,4 129,9 62,4 315,0 236,8 157,8 79,6
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 73,8 39,3 1,7 -2,5 36,9 8,5 5,7 11,5 13,0 -0,5 -0,9 6,9
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 193,0 202,9 322,0 97,0 -1,5 -28,4 2,1 221,8 243,6 56,7 -190,8 -129,8
Pozostałe 214,3 105,1 726,5 -6,8 -418,0 -222,4 33,6 415,6 -103,4 -98,2 -74,9 -79,6
                         
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego -617,3 -226,0 -134,0 218,5 -119,5 13,1 232,1 2,8 232,9 -650,3 -593,9 -72,4
Zmiana stanu należności
(- zwiększenie)
-291,3 -316,0 -285,5 -159,5 -187,5 -367,1 -282,6 76,5 164,9 -323,9 -235,4 75,1
Zmiana stanu zapasów
(- zwiększenie)
-1 483,6 -827,4 -783,6 -65,1 -575,8 -461,0 -343,4 -62,1 141,7 -787,5 -483,3 -292,3
Zmiana stanu zobowiązań i RMB
(- zmniejszenie)
1 149,8 911,0 926,0 445,1 692,7 836,8 865,5 -19,4 -109,2 449,1 114,9 146,3
Zmiana stanu rezerw
(- zmniejszenie)
7,8 6,4 9,1 -2,0 -48,9 4,4 -7,4 7,8 35,5 12,0 9,9 -1,5
                         
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 058,3 -912,8 -637,6 -372,9 -3 339,7 -2 806,9 -1 969,9 -862,2 -2 417,1 -1 465,7 -792,5 -430,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 439,5 472,6 259,2 275,5 2 155,8 1 829,4 1 302,0 619,5 1 963,2 1 099,8 641,5 479,0
                         
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 282,7 376,8 86,8 307,2 -487,0 -321,9 -122,3 -183,2 -138,7 -346,4 -156,4 125,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 134,1 228,2 -61,8 158,6 -148,6 16,5 216,1 155,2 338,4 130,7 320,7 603,0

  

top