LOTOS w liczbach

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (kwartalnie)

kwartalnie
PLN m
4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
Środki pieniężne netto z działalności oper. 78,8 358,7 55,9 410,1 38,6 149,3 450,0 56,6 289,3 23,3 -84,4 83,5
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 223,1 1 051,3 -645,5 24,1 229,1 579,5 760,7 -657,5 -867,3 -223,9 423,0 278,8
Amortyzacja 113,2 102,3 91,4 79,8 82,4 72,5 67,5 62,4 78,2 79,0 78,2 79,6
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 34,5 37,6 4,2 -2,5 28,4 2,8 -5,8 11,5 13,5 0,4 -7,8 6,9
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych -9,9 -119,1 225,0 97,0 26,9 -30,5 -219,7 221,8 186,9 247,5 -61,0 -129,8
Pozostałe 109,2 -621,4 733,3 -6,8 -195,6 -256,0 -382,0 415,6 -5,2 -23,3 4,7 -79,6
                         
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego -391,3 -92,0 -352,5 218,5 -132,6 -219,0 229,3 2,8 883,2 -56,4 -521,5 -72,4
Zmiana stanu należności
(- zwiększenie)
24,7 -30,5 -126,0 -159,5 179,6 -84,5 -359,1 76,5 488,8 -88,5 -310,5 75,1
Zmiana stanu zapasów
(- zwiększenie)
-656,2 -43,8 -718,5 -65,1 -114,8 -117,6 -281,3 -62,1 929,2 -304,2 -191,0 -292,3
Zmiana stanu zobowiązań i RMB
(- zmniejszenie)
238,8 -15,0 480,9 445,1 -144,1 -28,7 884,9 -19,4 -558,3 334,2 -31,4 146,3
Zmiana stanu rezerw
(- zmniejszenie)
1,4 -2,7 11,1 -2,0 -53,3 11,8 -15,2 7,8 23,5 2,1 11,4 -1,5
                         
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -145,5 -275,2 -264,7 -372,9 -532,8 -837,0 -1 107,7 -862,2 -951,4 -673,2 -362,5 -430,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -33,1 213,4 -16,3 275,5 326,4 527,4 682,5 619,5 863,4 458,3 162,5 479,0
                         
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -94,1 290,0 -220,4 307,2 -165,1 -199,6 60,9 -183,2 207,7 -190,0 -282,3 125,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 134,1 228,2 -61,8 158,6 -148,6 16,5 216,1 155,2 338,4 130,7 320,7 603,0

  

top