LOTOS w liczbach

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (narastająco)

narastająco
PLN m
4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
Przychody
ze sprzedaży
19 680,9 13 941,5 8 658,7 3 911,6 14 321,0 10 296,5 6 164,5 2 716,6 16 294,7 12 543,6 7 779,4 3 561,5
Koszt własny
sprzedaży
-17 565,5 -12 455,7 -7 762,8 -3 565,1 -12 775,8 -9 163,2 -5 505,1 -2 467,0 -15 315,0 -11 236,7 -6 775,0 -3 216,0
Zysk
na sprzedaży
2 115,4 1 485,8 895,9 346,5 1 545,2 1 133,3 659,4 249,6 979,7 1 306,9 1 004,4 345,5
Odpis z tytułu
trwałej utraty
wartości firmy
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży -871,0 -630,3 -393,8 -175,4 -726,4 -521,1 -328,1 -158,9 -737,3 -534,0 -347,0 -161,1
Koszty ogólnego
zarządu
-400,0 -277,4 -177,2 -84,9 -332,6 -226,3 -150,7 -81,8 -316,8 -220,3 -152,5 -85,4
Pozostałe przychody
operacyjne
67,7 29,8 15,8 7,2 74,3 27,6 19,1 11,5 29,8 19,2 13,8 4,9
Pozostałe koszty
operacyjne
-143,0 -68,6 -44,0 -27,1 -140,7 -58,5 -29,0 -7,7 -88,6 -52,2 -38,3 -9,2
Zysk/(Strata)
operacyjny
769,1 539,3 296,7 66,3 419,8 355,0 170,7 12,7 -145,8 519,6 480,4 94,7
Przychody
finansowe
233,8 202,8 9,9 45,9 954,9 641,9 37,9 6,0 80,2 314,2 492,7 396,7
Koszty
finansowe
-288,0 -265,2 -1 128,4 -111,5 -303,9 -156,2 -66,5 -797,6 -464,6 -240,8 -100,2 -141,3
Udział
w inwestycjach
w jednostkach
stowarzyszonych
0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0
Utrata kontroli
nad jednostką
zależną
0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk/(Strata)
przed
opodatkowaniem
714,9 476,9 -821,8 0,7 1 109,6 871,5 142,1 -778,9 -503,7 593,0 872,9 350,1
Podatek dochodowy -61,9 -47,0 200,4 23,4 -197,8 -188,8 -38,9 121,4 114,3 -115,1 -171,1 -71,3
Zysk/(Strata) netto
z działalności
kontynuowanej
653,0 429,9 -621,4 24,1 911,8 682,7 103,2 -657,5 -389,4 477,9 701,8 278,8
 - przypadający
akcjonariuszom
Jednostki
Dominującej
651,0 427,9 -623,1 22,8 900,8 673,5 94,6 -650,1 -453,5 428,1 665,9 267,9
 - przypadający
udziałom
niekontrolującym
2,0 2,0 1,7 1,3 11,0 9,2 8,6 -7,4 64,1 49,8 35,9 10,9
                         
Różnice kursowe
z przeliczenia
jednostek
zagranicznych
i poz.całk.dochody
5,6 1,3 20,2 -8,0 16,9 21,3 24,3 119,2 26,8 -2,5 -6,2 -3,6
Dochody
całkowite razem
658,6 431,2 -601,2 16,1 928,7 704,0 127,5 -538,3 -362,6 475,4 695,6 275,2
 - przypadające
akcjonariuszom
Jednostki
Dominującej
656,5 429,2 -603,0 14,9 908,1 694,7 119,0 -530,9 -426,7 425,6 659,7 264,3
 - przypadające
udziałom
niekontrolującym
2,1 2,0 1,8 1,2 20,6 9,3 8,5 -7,4 64,1 49,8 35,9 10,9

Akcyza i opłata paliwowa
Akcyza
i opłata paliwowa
8 260,5 5 980,9 3 721,9 1 774,0 6 984,6 5 162,7 3 182,7 1 473,1 6 123,0 4 374,0 2 720,3 1 285,2

EBITDA
Amortyzacja 386,7 273,5 171,2 79,8 284,8 202,4 129,9 62,4 315,0 236,8 157,8 79,6
EBITDA 1 155,8 812,8 467,9 146,1 704,6 557,4 300,6 75,1 169,2 756,4 638,2 174,3

  

top